جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 6227/32
تاریخ رسیدگی : 31/2/74
مرجع رسیدگی : دیوان عالی کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 2356/73 رئیس شعبه 22دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، متهمی را که جهت خرید یک کیلو تریاک اقدام نموده بوده با توجه به میزان دخالتش مستندا" به ماده 43 ق 0م 0ا به شش ماه حبس تعزیری وضبط76 ... ریال وجه مکشوفه به استناد ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر 0
رای صادره توسط قاضی محترم اجرای احکام از این حیث که متهم به قصد خرید مواد و فروش آن در مرحله بعد تا نهایت قصد خویش رفته و با مداخله مامورین جرم به انجام نرسیده است ،و همچنین وجه مذکور قبل از رد و بدل شدن کشف شده ومصداق ثمن معامله پیدانکرده است ، مورد اعتراض واقع می شود. دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال می گردد.
نظریه دادیار : با توجه به محتویات پرونده ، کشف وجه قبل از این که به دست فروشنده مواد مخدر برسد و عدم احراز تحصیل آن از راه قاچاق ، معتقدم حکم صادره در ارتباط با محکوم علیه درقسمت ضبط وجوه مکشوفه مستندا" به ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر جهت استرداد به صاحبش نقض شود.
نظریه معاون قضائی : با تایید نظر فوق پیشنهاد می شودحکم صادره در خصوص ضبط وجوه مکشوفه نقض شود.
نهایتا" حکم مزبور در قسمت ضبط وجوه توسط رئیس محترم دیوان عالی کشرو نقض می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6227
تاریخ تصویب :
1374/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :