جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرمنظورازتقدیم دادخواست درخواست تاخیراجرای حکم راجع به تخلیه به اجازه ماده 542 و543 قانون آئین دادرسی مدنی باشداین قبیل درخواست هاکه دعوی مستقل واساسی نمی باشداحتیاج به تقدیم دادخواست رسمی نداردتااینکه درنتیجه غیبت درخواست کننده مشمول ماده 165قانون مزبور گرددوقرارابطال دادخواست موردداشته باشد.
حکم شماره 859-7/5/29شعبه 8

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
859
تاریخ تصویب :
1329/05/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :