جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 7821/32
تاریخ رسیدگی : 27/3/75
مرجع رسیدگی : دیوان عالی کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 15286/74 رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، متهم را به جهت نگهداری 45 سانتی گرم تریاک به استناد بند یک ماده پنج ق 0م 0م 0 به پرداخت ده هزار ریال جریمه نقدی و تحمل 5 ضربه شلاق محکوم می نماید و در رابطه با استعمال تریاک با اشاره به اینکه از یک سال قبل تاکنون استعمال نکرده است به استناد ماده 22 ق 0م 0ا حکم برائت صادر می نماید. رای صادره از سوی قاضی محترم اجرای احکام به لحاظ اینکه صحیح به نظر نمی رسد،مورد اعتراض واقع می شود.
دادگا علت عدم تعیین مجازات را (غمض عین ) اعلام داشته و با پذیرش اعتراض ، به استناد ماده 19 قانون مبارزه با مواد مخدر و بارعایت ماده 22ق 0م 0ا متهم را به جرم استعمال تریاک به پرداخت پنج هزار ریال محکوم می نماید.
اجرای احکام با این استدلال که حکم ثانوی به علت اعمال ماده 22 ق0م 0ا و عدم تخفیف مجازات از حداقل مجازات مقرر در ماده 19، و همچنین به علت صدور این رای قبل از نقض حکم برائت صحیح نمی باشد پرونده را در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال می نماید.
نظریه دادیار: استدلال قاضی محترم اجرای احکام به منظورجلو گیری از صدور و اجرای احکام خلاف شرع و قانون کاملا" موجه ومنطقی به نظر می رسد گرچه پرونده حاضر به دلیل کم اهمیت بودن کم اهمیت بودن آن ارزش اتلاف وقت اطاله دادرسی را نداشته و متاسفانه منجر شده ریاست محترم دادگاه قاضی محترم اجرای احکام را به دلیل انجام وظایف قانونی به باد تمسخر بگیردند ولی به منظور پیشگیری از اتخاذ چنین تصمیماتی پیشنهاد نقض نظریه مورد15/5/74 و بررسی مجدد دارم 0
نظریه معاون قضائی : حکم اولی مبنی بربرائت مخدوش است.پیشنهاد نقض آن می شود و در صورت موافقت حکم ثانوی دایر به پرداخت پنج هزار ریال جریمه نتیجتا" تنفیذگردد.
نهایتا" رئیس دیوان عالی کشور با پیشنهاد معاون قضائی موافقت می نماید.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
7821
تاریخ تصویب :
1375/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :