جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 7817/32
تاریخ رسیدگی : 27/3/75
مرجع رسیدگی : دیوان عالی کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 31514/75 دادرسی شعبه 19دادگاه انقلاب اسلامی تهران متهم را به جهت فورش و حمل 5/5 گرم تریاک به استناد بند یک ماده 4 و با اعمال ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر به پرداخت یکصدهزار ریال جریمه نقدی و تحمل 10 ضربه شلاق محکوم می نماید.
رای صادره توسط قاضی محترم اجرای احکام از این حیث که مقداری از مواد فروخته شده است و مقداری دیگر کشف و علیرغم حاکمیت ماده 47ق 0م 0ا در خصوص فروش حدودا" یک گرم تریاک و نگهداری حدودا" چهار گرم تریاک دیگر یک مجازات تعیین شده است مورد اعتراض واقع می شود.
دادگاه با این استدلال که فروشنده مواد مخدر ضرورتا" از آن نگهداری و بزه نگهداری نیز مستقر در بزه فروش است و نمی توان متم را یکبار به جرم فروش مواد مخدر و یکبار به جرم نگهداری و حمل آن محکوم نمود، موضوع را مطابق ماده 46 ق 0م 0ا و منصرف از ماده 47ق 0م 0ا دانسته و اعتراض اجرای احکام را وارد تشخیص نمی دهد. و پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال می گردد.
نظریه دادیار: گرچه استدلال قاضی محترم اجرای احکام در رابطه با عدم تعیین مجازات جداگانه برای حمل و فروش از نقطه نظر شکلی موجه به نظر می رسد لیکن در مانحن فیه به لحاظ فروش یک گرم تریاک به متهم ردیف دوم از سوی نامبرده استنباط می شود مابقی را جهت فروش نگهداری می کرده لذا با تصحیح عنون جرم ارتکابی به فروش یک گرم و در معرض فروش واگذاردن 5/4 گرم نتیجا" پیشنهادتنفیذدارم 0
نظریه معاون قضائی : اعتراض اجرای احکام وارد است النهایه با توجه به عدم تاثیر آن در میران مجازات پیشنهاد می شود حکم صادر شده نتیجتا" تنفیذ گردد.
نهایتا" حکم توسط رئیس محترم دیوان عالی کشور نتیجتا" تنفیذ می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
7817
تاریخ تصویب :
1375/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :