جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 7941/32
تاریخ رسیدگی : 14/5/75
مرجع رسیدگی : دیوان عالی کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 33349/75 رئیس شعبه 22 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، متهم را از حیث استعمال تریاک به استناد ماده 19 ق0م 0م 0م به پرداخت سی هزار ریال جزای نقدی محکوم می نماید.
رای دادگاه توسط قاضی محترم اجرای احکام به لحاظ اعتراف محکوم در نیروی انتظامی مبنی بر اعتیاد بیست ساله به تریاک و گزارش مامورین راجع به اعتیاد و ولگردی وی اعتراض شده است.دادگاه اعتراض نپذیرفته است. پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال می گردد.
نظریه دادیار: با توجه به گزارش مامورین انتظامی و اقرار متهم در مراحل تحقیق و نقص تحقیقات در مراحل دادرسی عقیده به نقض حکم و بررسی مجدد دارم 0 ضمنا" سیر پرونده مقدماتی لزوم تفهیم اتهاممبنی بر اعتیارد را ایجاب می کرده و تفهیم اتهام دایر بر استعمال مواد مخدر با موازین قضائی سازگاری نداشته است.
نظریه معاون قضائی : اعتراض اجرای احکام نسبت به عنوان اتهام انتسابی به محکوم علیه وارد است. در صورت موافقت جهت رسیدگی مجدد نقض شود.
نهایتا" رای صادره در تاریخ 14/5/75 توسط رئیس محترم دیوان عالی کشور نقض می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
7941
تاریخ تصویب :
1375/05/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :