جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 7919/32
تاریخ رسیدگی : 24/4/75
مرجع رسیدگی : دیوان عالی کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 30097/75 دادرس شعبه 19 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، متهم را به جرم خردی و فروش و نگهداری مجموعا" 8 کیلوگرم تریاک به استناد ماده 46ق 0م 0ا و بندهای 4و5 ماه 5قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت ماده 22ق 0م 0ا به تحمل 15 سال حبس و74 ضربه شلاق و پرداخت پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می نماید.
رای صادره توسط قاضی محترم اجرای احکام به این شرح مورد اعتراض واقع می شود:
با توجه به یه اینکه متهم مبادرت به فروش 2کیلو تریاک نموده و در جریان بازرسی منزل ، پنج کیلوتریاک از گاوصندوق وی کشف می گردد. اتهامات مشارالیه با بند 3 ماده 4(فروش ) و بند4 ماده 5 (نگهداری ) منطبق است و با رعایت به ماده 47 ق 0م 0ا می باید برای برای متهم دو مجازات جداگانه تعیین نمود. دادگاه با این استدلال که نگهداری 5کیلو تریاک در گاوصندوق منزل به قصد فروش انجام پذیرفته و (در معرض فروش قرار داده شده ) و به استناد ماده 46 ق0م 0ا نگهداری 7کیلوتریاک به قصد فروش 2کیلو از آن فعل واحد تلقی می شود، صرفا" ماده استنادی در حکم را به بند4 ماده 4اصلاح می نماید و بدین ترتیب اعتراض را وارد تشخیص نمی دهد.
نهایتا" با استلدلا مجدد اجرای احکام مبنی بر اینکه نگهداری مواد به تقصد فروش عنوان جرم را از حد نگهداری خارج نمی سازدمگر آنکه اقداماتی علاوه بر نگهداری ، در جهت در معرض فروش قرار دادن مواد صورت پذیرفته باشد، پرونده دراجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال می گردد.
نظریه دادیار : هرچند نامبرده قصدفروش مابقی تریاکهاراداشته ولی با توجه به اینکه دلایل موجود نسبت به درمعرض فروش قراردادن مابقی تریاک مکشوفه کافی به نظر نمی رسد و از قوه به فعل درنیامده ضمن موجه دانسته اعتراض قاضی محترم اجرای احکام عقیده به نقض دادنامه و بررسی مجدد با تفکیک عناوی مجرمانه دارم 0
نظریه معاون قضائی : با رد استدلال محکمه در خصوص این که قصد فروش مشمول ماده 4 است پینشهاد نقض حکم جهت رسیدگی مجدد باتفکیک موارد اتهام نگهداری و فروش می شود.
نهایتا" در تاریخ 24/4/75 رئیس محترم دیوان عالی کشور با پینشهاد معاون قضائی موافقت می نماید.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
7919
تاریخ تصویب :
1375/04/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :