جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


شماره دادنامه :7501/32
تاریخ رسیدگی :27/11/74
مرجع رسیدگی : دیوان عالی کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 23456/74 با توجه اینکه از متهم 60 سانتی گرم هروئین کشف می شود و مشارالیه مدعی است به جهت اعتیادش مدعی است به جهت اعتیادش 5/2 گرم هروئین خریداری کرده و مقداری از آن را به مصرف رسانده است رئیس شعبه 22 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، متهم را از حیث اعتیاد به هروئین به استناد بند یک ماده شانزده به تحمل چهارماه حبس و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و از حیث خرید و نگهداری 5/2 گرم هروئین به استناد بند سه ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر به پرداخت چهارمیلیون ریال جزای نقدی و تحمل سی ضربه شلاق و تحمل دو سال حبس محکوم می نماید.
رای صادره توسط قاضی محترم اجرای به لحاظ کشف فقط60سانتی گرم هروئین ومشمول ماده 10قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به اعتیاد متهم اعتراض شده است. دادگاه اعتراض را نپذیرفته است. پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال می گردد.
نظریه دادیار: با توجه به اینکه قانونگذار برای اعتیاد به شرح مندرج در مادتین 17و18 قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات جداگانه ای در نظر گرفته و بدیهی است لازمه هر اعتیاد خرید و نگهداری و مصرف مواد مخدر می باشد و چنانچه قائل به مجازات معتادین از حیث مواد مصرف شده باشیم هیچگاه مادتین مذکور به تنهائی مصداق پیدانخواهد کرد لذا عقیده به موجه بودن اعتراض اجرای احکام و نقض دادنامه از حیث 5/2گرم هروئین دارم 0
نظریه معاون قضائی : اعتراض اجرای احکام در مورد محکومیت متهم از جهت خرید 5/2 گرم هروئین وارد به نظر می رسد، پیشنهاد نقض حکم در این جهت می شود.
نهایتا" حکم صادره در مورخه 27/12/74 از سوی رئیس محترم دیوان عالی کشور نقض می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
7501
تاریخ تصویب :
1374/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :