جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 6806/32
تاریخ رسیدگی : 29/6/74
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 7768/74 دادرس شعبه 5 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، متهم را به جرم نگهداری و فروش 44گرم تریاک مستندا" به بند یک مادتین 4و5و ب م م با رعایت ماده 47ق 0م 0ا مجموعا" به تحمل بیست ضربه شلاق و مبلغ ششصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می نماید.
رای صادره توسط قاضی محترم اجرای احکام از این حیث که بزه نگهداری 44گرم تریاک ، مستقر در بزه خرید و فروش همان مقدارتریاک است و نمی توان متهم را یک بار به جهت نگهداری تریاک و یک بار هم به جهت فروش همان مواد محکوم نمود، مورد اعتراض واقع می شود.
دادگاه با این استدلال که مواد به فروش رفته ( 44 گرم تریاک ) برای مدت زیادی توسط متهم در زیرزمین منزل نگهدرای شده و سپس به فروش رسیده است ، تحقق عناصر سه گانه هر دو بزه را محرز دانسته و پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال می گردد.
نظریه دادیار: گرچه قانونگذار برای نگهداری وفروش مجازاتهای جداگانه پیش بین کرده ولی قطعا" منظور از نگهداری میران مواد مخدر مکشوفه ومنظور از فروش میزان مواد مخدری است که به فروش رفته یا توزیع شده است در غیر این صورت و بر فرض صحت استدلال دادرس مخترم علاوه بر نگهداری و فرشو، حمل مواد مخدر نیز یکی از جرایم ارتکابی محکوم علیه خواهد بود حتی معتادینی که مواد مخدر را ابتدا نگهداری و سپس مصرف نموده اند علاوه بر اعتیاد از حیث نگهداری مواد مصرف دشه هم قابل مجازات هستند. بدیهی است که این گونه برداشت از قانون صحیح نبوده و با معیارهای موجود سازگاتری نخواهد داشت ، لذا ضمن موجه بودن اعتراض اجرای احکام عقیده به نقض دادنامه و بررسی مجدد دارم 0
نظریه معاون قضایئی : با توجه به احراز اتهام فروش اصدار حکم به لحاظ نگهداری نسبت به همان مواد غیرموجه است. پیشنهاد نقض حکم جهت رسیدگی مجدد و اصدار حکم مستندا" به بند1ماه 4 قانون مصوب مجمع می شود.
نهایتا" حکم در مورخه 29/6/74 از سوی دادستان محترم کل کشور نقض م گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6806
تاریخ تصویب :
1374/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :