جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 8036/32
تاریخ رسیدگی : 17/4/75
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 33903/75 دادرس شعبه 34 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، متهم را به جرم اعتیاد به هروئین به استناد بند1 ماده 6 ق م ب م م به چهارماه حبس و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می نماید. و در خصوص نگهداری 85 اسنت هروئین توسط محکوم به استناد ماده 10 قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به احراز اعتیاد قرار منع پیگرد صادر می نماید.
رای صادره توسط قاضی محتر اجرای احکام با این استدلال که 85 سانت هروئین مکشوفه توسط متهم در معامله صوری به مامورین فروخته شده است و نمی توان این بزه را مشمول ماده 10 قانون قانون مبارزه با مواد مخدر دانست مورد عتراض واقع می شود.
دادگاه با پذیرش اعتراض ، مبادرت به صدور رای نموده ومتهم را به جرم فروش 85 سانتی گرم هروئین به استناد بند 2 ماده 8قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت ماده 22 ق 0م 0ا به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و تحمل بیست ضربه شلاق محکوم می نماید و پرونده با این استدلال که قرار منع پیگرد اولیه در خصوص نگهداری هروئین در واقع به رسیدگی کیفری خاتمه داده و ا ز اعتبار امر مختومه برخوردار است ، در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال می گردد.
نظریه دادیار: گرچه صدور حکم ثانوی بدون لغو و نقض قرارمنع پیگدر سابق الصدور بوه ولی با توجه به احراز فروش 85سانتی گرم هروئین به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی نتیجتا" پیشنهادنقض قرار منع پیگرد و تنفیذ حکم دارم 0
نظریه معاون قضائی " گرچه حاکم محترم مجاز به اصدار حکم مجدد قبل از نقض قرار قبلی نبوده است مع الوصف در صورت موافقت قرار اولی نقض و حکم ثانوی نتیجتا" تنفیذ شود.
نهایتا" در مورخه 27/4/75 توسط دادستان محترم کل کشور حکم اول در مورد محکوم نقض و حکم دوم تنفیذ می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
8036
تاریخ تصویب :
1375/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :