جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 7798/32
تاریخ رسیدگی : 16/3/75
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 29555/75 رئیس شبعه 5 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، متهم را به جهت نگهداری 3گرم تریاک به استناد بند 1 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر به پرداخت یصکد هزار ریال جزای نقدی وتحمل بیست ضربه شلاق و به جهت اعتیاد مجدد به تریاک به استناد بند2 ماده 17 همان قانون به تحمل یکسال حبس و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید، و متهم دیگر پرونده رابه جهت نگهداری حدود268 گرم حشیش و تریاک به استناد بند2 ماده 5 قانون مذکور به پرداخت سیصد هزار تومان جریمه نقدی و تحمل یک سال حبس و چهل ضربه شلاق محکوم می نماید. رای صادره توسط قاضی محترم اجرای احکام از این حیث که متهم ردیف اول فاقد سابقه بازپروری است و لهذا مستحق مجازات ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر نمی باشد و همچنین عدم اظهارنظر در خصوص اعتیاد متهم ردیف دوم در متن حکم ، مورد اعتراض واقع می شود.
دادگاه با این استدلال که اعلام شده متهم ردیف اول در سال 69 سابقه محکومیت به جهت اعتیاد دارد و این دلیل برسابقه بازپروری است و همچنین با اعتقاد به عدم نیاز به ذکر احراز اعتیاد در متن حکم در خصوص افرادی که محکوم به حبس طولانی می شوند، اعتراض اجرای احکام را مردود دانسته است. پرونده پس از درج سابقه 69 نامبرده (محکومیت به استناد ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر به جهت اعتیاد به هروئین ) در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال می گردد.
نظریه دادیار: با توجه به محتویات پرونده اعتراض قاضی محترم اجرای احکام در خصوص محکوم علیه ردیف اول با عنایت به اینکه سابقه محکومیت قبلی اش در ارتباط با هروئین بوه موجه و عقیده به نقض حکم نامبرده جهت بازپروری دارم 0 همچنین جهت تکمیل حکم نسبت به محکوم دیگر پرونده نیز معتقدم دادگاه می بایست در خصوص اعتیادش اعلام نظر ماید هر چند نیاز به اعزام وی به بازپروری با در نظر گرفتن مجازات حبس یکساله اش نباشد.
نظریه معاون قضایئی : با تایید اعتراض اجرای احکام پیشنهاد می شود حکم صادر شده در مورد متهم ردیف اول جهت رسیدگی مجدد نقض گردد. ضمنا" دادگاه محترم در خصوص اتهام اعتیاد محکوم علیه دیگر اتخاذ تصمیم نمایند.
و سرانجام حکم صادره در مورخه 16/3/75 توسط دادستان محترم کل نقض می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
7798
تاریخ تصویب :
1375/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :