جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره دادنامه :7873/32
تاریخ رسیدگی :28/5/75
مرجع رسیدگی :دیوان عالی کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 29031/75 رئیس شعبه 19 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، متهم را به جهت نگهداری پنج سانتی گرم هروئین به استناد بند ا0 قانون مبارزه با مواد مخدر به تحمل 30 ضربه شلاق و پرداخت سیصد هزار ریال جریمه نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید.
رای صادره توسط قاضی محترم اجرای احکام از این حیث که تبصره ذیل ماده 18 ق 0م 0ا با عنایت به مفاد اصل ماده صرفا" درخصوص (کسر ایام بازداشت قبلی از محکمیت حبس قابل استناد است ، مورد اعتراض واقع می شود.
دادگاه با استناد به ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره ذیل ماده 18ق 0م 0ا کسر ایام بازداشت قبلی را از محکومیت جزای نقدی ممکن دانسته و و اعتراض را رد می نماید.
و با استدلال مجدد اجرای احکام مبنی بر اینکه ماده 31قانون مبارزه با مواد مخدر 0 دلالت بر آینده دارد و در خصوص محکومین عاجز پرداخت جریمه اعمال می شود و همچنین این که اگر کلمه تعزیر در تبصره ذیل ماده 18 ق0م 0ا را مطلق فرض نماییم باید(به کسر ایام بازداشت قبلی از محکومیت تعزیری شلاق ) نیز قائل شویم ، پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال می گردد. نظریه دادیار: با عنایت به تصریح قانونگذار در تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته (دادگاه پس از تعیین تعزیراز مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می کند) و با عنایت به تعاریف تعزیر ومجازات باز دارنده مصرح در مواد16 قانون فوق که جزای نقدی و حبس ازمصادیق آنها شمرده شده است بنا به مراتب ضمن تاکید به تفسیر قانون به نفع متهم چنین استنباط می گردد که کسر مدت بازداشت به جزای نقدی و تبدیل آن به حبس می توان بازداشت قبلی را کسر نمود.به استدلال مذکور عقیده به تایید رای اصداری و اجرای آن بشرح فوق دارم 0
نظریه معاون قضائی : با توجه به اطلاق تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی موردی برای نقض حکم اصداری به نظر نمی رسد.پیشنهاد تنفیذ آن می گردد.
سرانجام حکم صادر شده در مورخه 28/5/75 توسط رئیس محترم دیوان تایید می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
7873
تاریخ تصویب :
1375/05/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :