جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 13932/32
تاریخ رسیدگی : 27/8/77
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 77/71328/د ارجاعی به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقای نادرم به اتهام فروش 15 سانتی گرم هروئین واستعمال آن و آقای حبیب م به اتهام فروش 10سانتی گرم هرنوئین واستعمال آن به استناد بند2 ماده 8 و بند2 ماده 19 قانون مبارزه با مواد مخدر با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی هر کدام به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جریمه نقدی و سی ضربه شلاق و پرداخت یک میلیون ریال و25 ضربه شلاق و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند. حکم صادره از سوی قاضی محترم اجرای احکام به لحاظ اینکه (صرف نظر از اینکه جریمه ها و شلاق ها پشت سر هم تحریر شده است (نحوه نگارش ) مشخص نیست ماده 22 تخفیفی به کدام مجازات متهمین تسری کرده و علیزغم صدور حکم تخفیف لیکن تخفیف هم اعمال نشده است و در مورد استعمال نیز دلیلی درپرونده مضبوط نیست ) مورد اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال می گردد.
قاضی محترم صادر کننده با این استدلال (1 باتوجه به استنادهای مذکور جریمه و شلاق ها پشت سر هم نوشته شده است و هیچ اشکال قانونی به نظر نمی رسد. ماده 22 قانون مجازات اسلامی با توجه به تخفیف داده شده در بند 2 ماده 19 که دو میلیون ریال حداقل جریمه و شلاق می باشد و لذا تخفیف اعمال گردیده است و با عنیات به اقرار هر دو متهم و قبول اتهام از ناحیه محکومیت کدام دلیل بالاتر از اقرار می باشد. لذا رای صادره فاقد اشکال می باشد) اعتراض راوارد ندانسته پرونده جهت اجرای حکم عودت می گردد. قاضی محترم اجرای احکام استدلال دادگاه را کافی ندانسته و مرقوم می دارند(تحت عنوان کلی استعمال مواد مذکور به طور خاص تفهیم اتهام شده است و از پاسخ های متهمین نیز مشخص است که در این خصوص موضوع به سکوت ختم شده است و نهایتا" نیز مشخص نیست آیا استعمال صورت پذیرفته یاخیر؟ با توجه به مجازاتهای مختلف آیا نوع استعمال چه بوده (تریاک یا هروئین ) به نظر می رسد این نحوه بازجوئی و صدور حکم شرعا" و قانونا" صحیح نباشد.)
پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادسانی کل کشور ارسال و بشرح ذیل اظهارنظر می گردد.
نظریه دادیار: با توجه به مجموع محتویات پرونده ایرادقاضی محترم اجرای احکام در مورد نگارش رای وارد است. در مورداستعمال مواد مخدر دقیقا" بازجوئی نشده ، محکوم علیهما در مرحله مقدماتی منکر هستند. رای در مورد نگهداری مواد صحیح است عقیده به نقض رای در مورد استعمال مواد مخدر جهت رسیدگی مجدد دارم 0
نظریه معاون قضائی : با توجه به بررسی های انجام شده پیشنهاد می شود محکومیت حبیب م و نادر م در خصوص نگهداری تایید و در مورد استعمال به منظور بررسی مجدد نقض شود.
سرانجام احکام صادره از سوی دادستان محترم کل کشور در مورد حبیب م و نادر م در خصوص نگهداری مواد تایید وازجهت استعمال نقض می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
13932
تاریخ تصویب :
1377/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :