جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 14550/32
تاریخ رسیدگی : 27/8/77
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 75/19018/د ارجاعی به شعبه هجدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران : آقایان 1 نادر ع به اتهام فروش 75 گرم هروئین و نگهداری 2/52 گرم دیگر و 05/49 گرم تریاک به استناد بند6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 بارعایت تبصره یک آن و به لحاظ اینکه برای باراول مرتکب چنین جرمی گردیده است و عدم سابقه کیفر و وضعیت حاضر متهم به تحمل 74 ضربه شلاق و مصادره اموال به استتثناء هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده اش و حبس ابد و از جهت نگهداری هروئین به استناد بند6 ماده 8 قانون موصوف با رعایت تبصره یک ذیل آن به حبس ابد و74 ضربه شلاق ومصادره اموال به استثناء هزیه تامین زندگی متعارف برای خانواده اش و از جهت نگهداری تریاک به استناد بند2 ماده 5 قانون فوق الذکربه تحمل 3 سال حبس و پرداخت مبلغ پنج میلیونر یال جزای نقدی و تحمل 60 ضربه شلاق محکوم می گردد و 2 حجت الله ک به اتهام خرید وفروش 63گرم هروئین به استناد بند6 ماده 8 قانون فوق الذکر با رعایت تبصره یک ذیل آن و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به لحاظ وضعیت خاص وی و ملاحظه اینکه برای بار اول مرتکب چنین جرمی گردیده و با توجه به جوانی به تحمل 10 سال حبس و پرداخت ده میلیون ریال جرای نقدی و74 ضربه شلاق ، 3 علی را ش و 4 صفر ش به اتهام خرید و حمل و نگهداری 63 کیلوگرم هروئین به استناد بند 6 ماده 8 قانون فوق الذکر با رعایت تبصره یک ذیل آن و بارعایت مواد 22و42 قانون مجازات اسلامی به لحاظ اینکه برای اولین بار مرتکب چنین جرمی شده اند و موفق به توزیع کامل آن نگردیده اند وضعیت خاص و عدم سابقه یکفری هر کدام به تحمل 5 سال حبس وپرداخت مبلغ پنج میلیونر یال جزای نقدی و74 ضربه شلاق محکوم و از جهت عرضه (فروش به مامورین )18گرم از آن به استناد بند5 از ماده 8 قانون فوق الذکر به تحمل 4 ماه حبس و پرداخت مبلغ پانصد هزارریال جریمه نقدی محکوم می گردند.
احکام صادره توسط احدی از وکلای محکومین مورد اعتراض واقع و پرونده حسب مطالبه دادستانی کل کشور به آن مرجع ارسال و بشرح ذیل اظهارنظر می گردد.
نظریه دادیار: مندرجات و اوراق پرونده ملاحظه شد گرچه ماهیتا" ایرادی در مجرمیت نامبدرگان وجود نداشته واقاریرشان نظرمامورین در مرحله اولیه با واقعیات موجود و مضبوط و مقرون به صحت بوده خصوصا" تبانی ردیفهای دوم و سوم در متهم نمودن ردیف چهارم که تنها16 سال سن داشته و هیچگونه استقلال مالی و یا حتی تشخیص صحیح از قضایا نداشته و صرفا" به جهت تجردش ، برادربزرگترش با بی شرمی تمام سعی در گذاردن مسئولیت کیفری قضیه برعهده او نموده و جهت برائت خویش به رغم کشف هروئین از جیب کاپشن ، اعترافات صحیح و مطابق حقیقتش بر علیه صحبت ا ... ک را نیز تکذیب کرده است.
اما احکام اصدره علیه مشارالیهم به جهات ذیل اساسا" مخدوش و مستلزم نقض جهت تجدید رسیدگی است. اولا" در ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر هر یک از جرایم معنونه چون خرید، نگهداری ، حمل ، توزیع و فروش و ... دارای مجازات یکسان و واحدی و تعیین کیفرهای علیحده درباره جرایم مذکور وجاهت قانونی ندارد. بدین ترتیب دو فقره محکومیت های صادر شده علیه ردیفهای اول و سوم و چهارم نقض و به منظور رسیدگی مجدد و صدور حکم واحد را می طلبد.
ثانیا" دادگاه در اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی فقط اختیاز یکی از شوقق تخفیف یا تبدیل در مجازات را داشته و مجاز به اعمال تخفیف و تبدیل بطور توام نمی باشد که این امر درباره ردیفهای دوم تا چهارم برخلاف موازین و منطوق ماده مرقوم انجام پذیرفته است (یعنی تخفیف درمجازات حبس ابد و تبدیل در مصادره اموال به جریمه نقدی )
ثالثا" در صورت نبودن مال قابل مصادره موضوع تبصره یک بند 6 ماده 8 تبدیل آن به جزای نقدی نوعی تشدید مجازات تلقی شده که این اقدام نیز با مفاد و مدلول ماده 22 مارالذکر منافات دارد.
رابعا" در صورت احراز فروش بیش از سی گرم هروئین توسط مرتکب یعنی توفیق متهم از توزیع و فروش بیش از سی گرم اعمال تبصره یک ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مغایر با موازین بوده و در صورتی که دادگاه نظر به تخفیف داشته باشد باید مراتب رااز طریق کمیسیون عفو بخشودگی تعقیب نماید، بنا به مراتب مذکور پیشنهاد می شوداحکام صادره علیه نادر ع وصحبت ا ... ک و علی رادش و صفر ش نقض شود.
نظریه معاون قضائی : با توجه به بررسی های انجام شده احکام صادره نسبت به 1 نادر ع 2 صحبت ا ... ک 3 علی راد ش و4 صفر ش مخدوش در صورت موافقت احکام مزبور نقض تا مجددا" با رفع ایرادات محاکمه انجام شود.
نهایتا" احکام صادره در مورخه 10/10/77 از سوی دادستان محترم کل کشور نقض می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
14550
تاریخ تصویب :
1377/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :