جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 15201/32
تاریخ رسیدگی : 16/12/77
مرجع رسیدگی : دیوان عالی کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 77/78449/د ارجاعی به شعبه هجدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقای علی اصغر ف به اتهام خرید یک کیلوگرم تریاک و نگهداری 900 گرم تریاک و اعتیاد به استناد بند3 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن سال 1376 م 0ت.م 0ن به پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و چهل ضربه شلاق و 2 سال حبس و درموردنگهداری مستندا" به بند3 ماده 5 همان قانون به پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و چهل ضربه شلاق و 2سال حبس محکوم شده است.
حکم صادره از سوی قاضی محترم اجرای احکام به لحاظ اینکه (محکوم به اتهام حمل و نگهداری 900 گرم تریاک و خرید آن به 2 مجازات علیحده محکوم گردیده با عنایت به این که میزان موادمخدر مکشوفه برای مصرف خودخریداری نموده است لذا نامبرده فقط باید به یک مجازات محکوم گردد) مورد اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال می گردد.
قاضی محترم صادر کننده حکم به این استدلال ( باتوجه به سیاق ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن که خرید ، حمل و نگهداری را در یک ردیف قرار داده ولی قائل به تفکیک نشده است به نظر دادگاه خریدو حمل یک مجازات ونگهداری آن مجازات دیگری دارد و از طرفی باتوجه به عناصر تشکیل دهنده جرم خرید و حمل و نگهداری ، آنها دوجرم متفاوت از هم بوده و با عنایت به صدور ماده 47 قانون مجازات اسلامی می باید برای هر کدام از این جرایم مجازات جداگانه ای تعیین نمود) اعتراض را وارد ندانسته و پرونده به اجرای احکام عودت می گردد.
پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و بشرح ذیل اظهارنظر می گردد.
نظریه دادیار: ضمن تایید نظریه قاضی محترم اجرای احکام اشعار می دارد بزه خرید مواد مخدر که متضمن کشف آن با توزین خالص باشد محکومیت علی اصغر ف از حیث خریداری یک کیلوتریاک عقیده به نقض بلاارجاع دادنامه و اجرای مابقی محکومیت از حیث نگهداری و حمل مواد مکشوفه دارم 0
نظریهمعاون قضائی : نظر به اینکه مواد مکشوفه نگهداری شده همان یک کیلو خریدرای شده است لذا صدور حکم در قسمت خرید یک کیلو تریاک موافق موازین قانونی نیست عقیده به نقض بلاارجاع این قسمت از حکم صادره را دارم 0 سرانجام حکم صادره در خصوص (پروند) خرید یک کیلوگرم ، از سوی رئیس محترم دیوان عالی کشور در مورخه 16/12/77 نقض بلاارجاع می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
15201
تاریخ تصویب :
1377/12/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :