جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 13872/32
تاریخ رسیدگی : 27/8/77
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 17983/73 ارجاعی به شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقای برات ب به اتهام نگهداری 61کیلوگرم تریاک و یک کیلوگرم مرفین به استناد بند4 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 م 0ت.م 0ن در خصوص نگهداری تریاک به ده سال حبس و سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و در مورد نگهداری مرفین باتوجه به بی اطلاع بودن از وجود آنها قرارمنع پیگردصادرمی گردد.
حکم صادره پس از سه سال از اجرای آن از ناحیه محکوم علیه به لحاظ اینکه (مواد مکشوفه به سدت آمده از منزل وی متعلق به برادرش بوده و در بازجوئی نیز اعتراف نموده اند که هیچگونه اطلاعی ازاین مواد نداشته است ) مورد اعتراض و حسب دستور معاونت محترم قضائی پرونده جهت تشخیص ایراد به اجرای احکام ارسال می گردد.
قاضی محترم اجرای احکام پس از بررسی پرونده طی شرحی به دادگاه اعلام می دارد محکوم از وجود تریاکهای برادرش مطلع نبوده ودلیل کافی نیز برای محکومیت وی در پرونده وجود ندارد. قاضی محترم صادرکننده حکم ضمن رد نظر قاضی اجرای احکام مروقم می دارند(در دادنامه آمده است که قایا برات ب اعلام کرده است وقتی به منزل آمده همسرش به او گفته برادش شکرا ... و فیروز م یک کارتن و یک گونی که در آن مدقاری وسایل بوده آورده اند و خودش به سراغ آنها رفته به محض فشار دادن متوجه شده که تریاک است و بعد با همسرش به منزل رفته و به او گفته چرا این کار را انجام داده و می گفت که فردا آنها را می برم که نبرده است تا اینکه مامورین مراجعه و مواد کشف می گردد. بنابراین برات ب کاملا" ازمحتوای کارتن وکیسه گونی مطلع شده است که تریاک می باشد و آنها را نگهداری نموده است. جالب توجه این است چگونه قاضی محترم اجرادر موقع اجرای حکم محکوم آن را دارای اشکال و ایراد ندانسته و حکم را اجرا کرده است و پس از سه سال تحمل محکومیت حکم دارای اشکال و ایراد دانستهشده است و علاوه بر آن دادستان محترم کل کشور که پرونده را در رابطه با محکومین دیگر ملاحظه کرده اند و دادیاران محترم هم اشراف به کل پرونده داشته اند چگونه این مووضع رامتذکر نشده اند که معمولا" متذکر می شود علی ایحال ایرادواردنیست.)
پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و بشرح ذیل اظهارنظر می گردد.
نظریه دادیار: اوراق و محتویات پرونده کاملا" ازاین جهت گویا است که شکرا ... ب مواد مخدر مکشوفه را در غیاب و بدون اطلاع برات به منزل او برده ولی بعدا" برات از طریق همسرش از قضیه مطلع شده و باری انتقال آنها به برادرش شکرا ... مراجعه کرده است لیکن قبل از آن توسط مامورین شکف می گردد هر چند مواد مخدر از منزل برات کشف شده لیکن چون اقتران زمانی بین شکرا ... و برات برای نگهداری مواد مخدر وجود نداشته وپس از حمل مواد به منزل او در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته که گزارشی نداده و بین آنان به لحاظ نسب نسبی ، مسائل عاطفی برقرار بوده لذا با پذیرش اعتراض قاضی محترم اجرای احکام عقیده به نقض دادنامه و تجدیدرسیدگی دارم 0 قابل ذکر است چنانچه ادله موجود برای احراز مجرمیت وی و سبق سوءنیت او کافی تشخیص داده وشد لزوم اعمال تبصره 22 ق 0م 0ا دقیقا" احساس می گردد.
نظریه معاون قضائی : درخصوص محکومیت برات ب به ده سال حبس با عنایت به نقض وی در قضیه پیشنهاد نقض حکم جهت رسیدگی مجدد می شود.
نهایتا" حکم صادره از سوی دادستان محترم کل کشور در مورخه 27/8/77 در مورد برات ب نقض می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
13872
تاریخ تصویب :
1377/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :