جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 98/32
تاریخ رسیدگی : 30/10/77
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 77/64979/د ارجاعی به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقای ابارهیم ح به اتهام حمل و نگهداری 90/105 گرم تریاک و استعمال آن به استناد بند 2 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر به سه میلیون ریال جزای نقدی به 20 ضربه شلاق و 6ماه حبس و در رابطه با استعمال مستندا" به ماده 19 همان قانون به 10 ضربه شلاق محکوم شده است. محکوم علیه در اجرای بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن سال 1376 تقاضای تخفیف نمده است.
درخواصت تخفیف از سوی قاضی محترم صادر کنده رای رد و پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد، قاضی محترم اجرای احکام به لحاظ اینکه (در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(لاحق ) در خصوص جرم ارتکابی مجازات حبس حذف شده است (بند2 ماده 5 مجازات در نظر گرفته شده اخف از قانون سابق می باشد) مورد اعتراض (قرار داده ) و پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال وب شرح ذیل اظهارنظر می گردد.
نظریه دادیار: با توجه به ایراد صحیح قاضی محترم اجرای احکام بند2 ماده 5 قانون اصلاحی م 0م 0م به لحاظ حذف مجازات حبس نسبت به قانون سابق اخف است لذا (نظر) به نقض رای اصداری و اعمال بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی را دارم 0
نظریه معاون قضائی : با تایید نظر اجرای احکام با عنایت به خفیف بودن قانون اصلاحی پیشنهاد نقض حک صادره در مورد ابراهیم ح به منظور رسیدگی مجدد می شود.
نهایتا" حکم صادره در مورخه 30/1/77 از سوی دادستان محترم کل کشور نقض می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
98
تاریخ تصویب :
1377/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :