جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره دادنامه :13980/32
تاریخ رسیدگی :27/8/77
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 77/69647/د ارجاعی به شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقای مرتضی ب به اتهام اعتیاد مجدد به استناد ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن سال 1376 به دویست هزار ریال جریمه نقدی و60 ضربه شلاق محکوم می گردد.
حکم صادره از سوی قاضی محترم اجرای احکام به لحاظ اینکه (منطوق ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن سال 1376 م 0ت.م 0ن به روشنی بیان نموده است مجازات اعتیاد در صورت تکرار فقط تا74ضربه شلاق برای هر بار است مگر اینکه دادگاه محترم تعدادی از شلاق ها را تبدیل به جزای نقدی کرده باشد) مورد اعتراض (واقع شده ) پرونده به دادگاه ارسال می گردد.
قاضی محترم صادر کننده رای با استدلال (معتاد به تریاک یا هروئین سابقه دار باشد یا نباشد طبق صدور ماده 16 قانون اصلاح م 0م 0م مجازات جریمه و شلاق مقرر گردیده و برای آن فقط در صورت تکرار سقف شلاق را افزایش داده والا قانونگذار برخلاف رویه خودش دراین قانون که در تمام موارد تکرار تشدید کرده است ) پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کلی کشور ارسال و به شرح ذیل اظهارنظر می گردد.
نظریه دادیار: با توجه به منطوق ماده 16 قانون اصلاح قانون م0م 0م و لزوم رعایت ا صل تفسیر قوانین جزائی به نفع متهم در خصوص مجازات نقدی تعیین شده عقیده به نقض بلاارجاع دارم 0
نظریه معاون قضائی : با تایید نظر اجرای احکام پیشنهاد می شود محکومیت مرتضی ب از جهت جریمه نقض بلاارجاع گردد.
و سرانجام حکم صادره در مورد آقای مرتضی ب در خصوص جریمه نقدی در مورخه 27/8/77 از سوی دادستان محترم کل کشور نقض می گردد

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
13980
تاریخ تصویب :
1377/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :