جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 14814/32
تاریخ رسیدگی : 28/11/77
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 77/63385/د ارجاعی به شعبه دهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقای سید بزرگ ط به اتهام اعتیادبه هروئین و نگهداری 10/2 گرم هروئین و فروش 5/1گرم از آن به استناد بند1 ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر (در خصوص اعتیاد) به تحمل 4ماه حبس وپرداخت پانصد هزارریال جزای نقدی و به استناد بند3 ماده 8 قانون فوق (نگهداری و فروش مجموعا"4/3 گرم هروئین ) با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص و فقد سابقه به تحمل یکسال حبس و30ضربه شلاق و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می گردد.
حسب درخواست محکوم علیه اعمال بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی ( قانون جدید) پرونده به دادگاه ارسال می گردد.
قاضی صادرکننده رای ، نظر می دهند با توجه به اینکه حبس داده شده به محکوم علیه اجراء شده است اقدامی ندارد و پرونده جهت اجرای احکام عودت می گردد.
قاضی محترم اجرای احکام به رای صادره به لحاظ اینکه (اولا" محکوم علیه در حال تحمل مجازات اعتیاد به هروئین است. ثانیا" هر گونه حکم تخفیفی در راستای ماده 11 قانون مجازات از تاریخ حکم اولیه (31/5/77) قابل اجراء است ( چون همان مجازات قبلی است که تخفیف می یابد) دادگاه محترم در پاسخ به تقاضای محکوم علیه مکلف به صدور حکم تخفیفی با لحاظ قانون اخف لاحق است که البته باید خفیف تر از مجازات قبلی باشد) مورد اعتراض (قرارداده ) و پرونده به نظر دادگاه می رسد و قاضی محترم صادر کننده رای درذیل اعتراضیه اجرای احکام مروقم می دارند دادگاه چنین نظری ندارد و حبسی که طبق قانون اجراء گردیده و خاتمه یافته تخفیف آن مفهومی ندارد. پاسخ به نظر قاضی محترم اجرای احکام به علت اینکه (ملاک فقط یک قسمت از مجازات نیست و مجازاتها قابل تجزیه نیستند بلکه محکوم علیه در حال تحمل مجازات بند1 ماده 16 است کلیه شرایط ماده 11 قانون مجازات اسلامی نیز فراهم است و دادگاه تکلیف به صدورحکم تخفیفی دارد. بدیهی است چنانچه دادگاه محترم بالحاظ قانون فعلی مجازات قبلی (4ماه جبس 5 ... 00 ریال ) را تخفیفا" به جریمه متناسبی تبدیل نماید، مجازات تخفیفی چون همان مجازات قبلی است که اکنون تخفیف یافته است ، از همان تاریخ صدور حکم اولیه قابل احتساب است و این موضوعی است که شعب دیگر دادگاه به آن عمل می کنند و استدلال دادگاه محترم زمانی صحیح است که کل مجازات اجراء شده باشد و جیزی نباشد که تخفیف یابد، لکن وقتی امکان تخفیف وجود دارد ومجازت قبلی کماکان در حال اجراست نمی توان تکلیف موضوع ماده 11را نادیده فرض نمود) قابل قبول ندانسته و پرونده دراجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و بشرح ذیل اظهارنظر می گردد.
نظریه دادیار: از آنجائی که میزان حبس تحمل شده از طرف محکوم علیه نمی تواند بابت مجازاتهای نگهداری و فروش هروئین محاسبه و از آن کسر گردد و این به نفع محکم علیه نیز خواهدبودوبند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی هم در جهت رعایت حال محکومین و تخفیف آنان می باشد لذا دادگاه باید صرف نظر از کیفیت اجرای حکم در مورد جرایمی که تخفیف مجازات مجاز بوده ومیسراست دراجرای بند2 ماده 11 قانون مرقوم اقدام نماید و هیچ داعیه ای بر محاسبه مدت حبس تحمل شده بابت اعتیاد نیست لذا با رد نظر حاکم محترم پیشنهاد می شود پرونده به دادگاه صالحه اعاده شده تا به وظیفه خویش دراین زمینه عمل نماید.
نظریه معاون قضائی : با توجه به اینکه احتمالا" حبس محکوم علیه مشمول عفو22 بهمن 77 قرار گرفته باشد پیشنهاد می شود پرونده اعاده تا بابررسی مجدد عندالاقتضاء پرونده به این مرجع ارسال گردد.
سرانجام دادستان محترم کل کشور در مورخه 28/11/77 با پیشنهاد معاون قضائی موافقت می فرمایند.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
14814
تاریخ تصویب :
1377/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :