جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

شماره پرونده : 79/15/163 شماره دادنامه :2086الی 2084-22/5/79
شاکی : محمدرضا ....
مشتکی عنه : 1- آقای اصغر.....
2- با وکال جواد ... و 3- محسن ....
موضوع : صدور چک بلامحل

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای علی اصغر ..... دایر به صدور یک فقره چک بلامحل (وعده دار) به شماره بانکی 930513-29/12/78 عهده بانک صادرات شعبه نیروگاه قم و به مبلغ چهارصد و شصت میلیون ریال موضوع شکایت آقای محمدرضا .... ، دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات طرفین و وکلای آنان در مراحل تحقیق و دادرسی واظهارات شهود مضبوط در پرونده چون از تاریخ واقعی صدور چک مورد شکایت (15/5/78) تا تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه بیش از مدت 6 ماه مقرر در ماده 11 قانون صدور چک سپری گردیده است لذا به استناد ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک رای به منع تعقیب متهم موصوف از جهت کیفری صادر و اعلام می گردد.
و در خصوص شکایت آقای علی اصغر ..... با وکالت آقای محسن ..... علیه آقای محمدرضا ....  دائر به سرقت چک مورد شکایت و جعل و استفاده از سند مجعول دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده واظهارات طرفین و شهود مضبوط در پرونده نظر به اینکه دلیلی که شرعا" بزه مذکور را علیه متهم موصوف ثابت نماید وجود ندارد لذا به استناد حاکمیت اصل برائت واصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی رای به برائت متهم موصوف از اتهامات متهم مذکور را صادر و اعلام می نماید و در خصوص اتهام خانم سارا.... به اختفاء متهم علی اصغر .... و توهین به مامورین دولت در حین انجام وظیفه ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده ، نظر بانکار متهمه در مراحل تحقیق و لایحه تقدیمی به دادگاه و فقد دلیل کافی بر توجه اتهامات مذکوره به نامبرده مستندا" به اصول مذکور رای به تبرئه وی نیز صادر و اعلام می نماید0 و در خصوص دادخواست تقدیمی آزای محمدرضا .... به طرفیت آقای علی اصغر .... و به خواسته مطالبه وجه چک مذکور دادگاه با عنایت به مستندات ابرازی خواهان و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات شهود مضبوط در پرونده و اظهارات طرفین و وکلای آنان در دادگاه و لوایح تقدیمی و با عنایت به اینکه با توجه به شهادت شهود دردادگاه با ادای سوگند که متفقا" شهادت بر صدور چک مورد خواسته توسط خوانده داده اند نظریه کارشناسی اداره کل تشخیص هویت و پلیس بین الملل دائر به شبیه سازی امضاء خوانده نمی تواند منشاء اثر باشد و با توجه به اوضاع و احوال محقق قضیه و سایر قرائن و امارات از جمله محتویات پرونده استنادی به کلاسه 78/22/682 که موجب حصول علم برای دادگاه از جهت صدور چک مورد خواسته از ناحیه خوانده گردیده ، ادعای خواهان را محمول بر صحت تشخیص وبه استناد مواد197 و230 و265 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و ماده 313 قانون تجارت و ماده 1301 قانون مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به اضافه خسارات ناشی از دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر دادگاه تجدیدنظر استان قم است.
رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی قم - سیدابوالفضل موسوی

کلاسه پرونده : 79/2/1197ت شماره دادنامه 26/3/2780
تجدیدنظرخواه : علی اصغر .....
تجدیدنظرخوانده : محمدرضا ....
تجدیدنظرخواسته : نسبت به دادنامه شماره 2086الی 2084 صادره از
شعبه 15 دادگاه عمومی قم
گردشکار: در تاریخ فوق پرونده پس از ارجاع به این دادگاه وثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی مطرح رسیدگی میباشد پس از مشاوره ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت به انشاء رای نمود0

رای دادگاه
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علی اصغر ..... بطرفیت آقای محمدرضا .... نسبت به محکومیت وی به پرداخت مبلغ چهل و شش میلیون تومان به اضافه خسارت ناشی از دادرسی در حق تجدید نظرخواه مندرج در دادنامه شماره 2086الی 2084 مورخ 22/5/79صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی قم با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه اظهارات طرفین اعتراض وارد نیست زیرا با توجه به اینکه مستند دادگاه بدوی علم است و قرائن و امارات موجود در پرونده میتواند علم آور باشد و از طرفی قرائن معارض در حدی که ناقض علم دادگاه باشد از ناحیه تجدیدنظرخواه بعمل نیامده لذا ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواه بلحاظ عدم انطباق با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث تایید و ابرام می گردد.
این رای قطعی است مقرر میدارد دفتر پرونده جه اقدام مقتضی بمرجع مربوطه ارسال گردد0
رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظراستان قم - الهی
مستشاران : سبحانی واعظی
 

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2086
تاریخ تصویب :
1379/05/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :