جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


تاریخ : 28/12/78 پرونده 76/917 مدنی شعبه اول
دادنامه شماره : 1333-28/12/78
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عمومی آبیک
خواهانها: منوچهر ربیعی و اصغر ربیعی با وکالت آقای رمضانعلی
سعیدی
خواندگان : مروت حمیدی و حمید حمیدی
خواسته : تخلیه
مستندات : بشرح محتویات پرونده
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی
را اعلام و بشرح یل مبادرت بصدور رای مینماید0

رای دادگاه
در خصوص دعوی آقایان منوچهر ربیعی و اصغر ربیعی با وکالت آقای رمضانعلی میرسعیدی بطرفیت آقای مروت حمیدی فرزندنوروزعلی و حمیدحمیدی فرزند مروت علی عبارت است از صدور حکم تخلیه یک باب مغازه خواهانها بشرح مندرج در اجاره نامه 0 توضیح داده اند طبق اجاره نامه عادی مورخ 9/11/74مغازه را به خواندگان اجازه داده به مدت سه سال ، در اجاره نامه بشرح سطر یکی مانده به آخر شرط شده است که خواندگان در پایان هر ماه اجاره مقرره را پرداخت نمایند که متاسفانه از این شرط تخلف نموده و با ابلاغ اظهارنامه به جای پرداخت اجور معوقه ار تاریخ تنظیم اجاره نامه تا زمان ابلاغ اظهارنامه اقدام ننموده و در اجاره نامه شرط شده برای پرداخت سرقفلی زمان معین که متعهد شده اند در موعد مقرر سرقفلی را پرداخت نمایند که در این مورد هم به تعهد خود عمل نکرده ... ، خواندگان بشرح صورتمجلس مورخه 9/12/76 دفاع نموده اند ما سرقفلی داده ایم وماهیانه دو هزار تومان اجاره نیز پرداخت نموده ایم زندگی خود را فروخته ایم ولی سرما را کلاه گذاشته اند قولنامه را بصورت سرقفلی نوشته اند نظر به فتوکپی مصدق اجاره نامه مورخ 9/11/74 منضم به پرونده و فتوکپی سه فقره فیش بانکی بانک ملی شعبه آبیک به شماره های 951046-20/6/75 و951056-7/11/75 و951116-16/3/77 که افاده بر ایداع اجاره بها از ناحیه خواندگان به خواهانها را دارد ادعای خواندگان مبنی بر اینکه مغازه مزبور را خریداری کرده اند متکی به هیچ دلیل اثباتی نیست و در نتیجه با استصحاب مالکیت خواهان و بقاء آن دعوی اقامه شده وارد است هرچند خواهانها به لحاظ تخلف خواندگان از شرایط مقرر در اجاره نامه بدوا" درخواست فسخ اجاره نامه عادی مورخ 9/11/74 رانموده اند صرفنظر از اینکه شرط مزبور که بنفع خواهانها بوده تحقق یافته یا خیر؟ مدت عقد اجاره بیش از یکسال است سپری شده و با انقضاءمدت اجاره وعدم موافقت و رضایت مالکین با ادامه رابطه استیجاری با عنایت به ماده 494 قانون مدنی موجب و سببی بر ادامه تصرف خواندگان در مانحن فیه باقی نمانده و بر فرض اینکه خواندگان وجوهی بابت سرقفلی داده باشند این امر نیز مجور بقاء ید آنان نخواهد بود، زیرا با اقامه دعوی می توانند مطالبه حق نمایند0 به هر حال نظر به مراتب مذکوره رای به تخلیه خواندگان از مغازه ملکی خواهانها موضوع اجاره نامه مورخه 9/11/74 صادر و اعلام می گردد0 رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان قزوین است 0

بتاریخ 28/9/80 پرونده کلاسه 79/2/193 دادنامه 886
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین
تجدیدنظرخواه : مروت حمیدی و حمید حمیدی آبیک
تجدیدنظرخوانده : منوچهر و اصغر ربیعی با وکالت هوشنگ فاروقی و سید رمضان میرسعیدی
تجدیدنظرخواسته : تجدیدنظرخواهی از دادنامه 1333-28/12/79 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی آبیک

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان مروت حمیدی و حمید حمیدی بطرفیت آقایان منوچهر و اصغر ربیعی نسبت به دادنامه شماره 1333-28/12/79 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی آبیک که بموجب آن حکم به تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه عادی مورخ 9/11/74 صادر گردیده است 0 نظر به اینکه از توجه به جامع اوراق و مندرجات پرونده و تحقیقات معموله در آن مرحله از رسیدگی از ناحیه معترض اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رای صادره را ایجاب نماید بعمل نیامده و رای صادره از توجه به جهات ومبانی مندرج در آن با هیچیک از جهات و شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) قابل انطباق بنظر نرسیده و از حیث رعایت تشریفات واصول رسیدگی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است لذا با رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته عنایتا" بلحاظ شروط مقید در قرارداد نتیجتا" تائید میگردد رای صادره قطعی است 0
رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان قزوین مستشاران دادگاه
رحمت الله احمدی محمد پیروز

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1333
تاریخ تصویب :
1378/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :