جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 852-78 شماره دادنامه : 328-79
تاریخ رسیدگی :11/3/79
مرجع رسیدگی : شعبه 3 دادگاه عمومی یزد
خواهان : سازمان حمل ونقل و پایانه های استان یزدجاده کنارگذر
خواندگان : شهرداری یزد و اداره کل ثبت واسناد واملاک یزد
خواسته : اعتراض
گردشکار: پس از ارجاع پرونده باین شعبه و ثبت بکلاسه بالا و تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین بتاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه 3 دادگاه عمومی یزد بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدرو رای مینماید0
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان بطرفیت خواندگان بخواسته فسخ رای شماره 410-77 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها و ابطال اجرائیه صادره از اداره ثبت اسناد یزد، با عنایت به مفاد دادخواست و رای فوق الذکر در پرونده کلاسه 78-76 کمیسیون مذکور و نظر باینکه رای کمیسیون براساس بند الف ماده 22 قانون وصول برخی از دراّمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/69 مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر اخذ نیم درصد از مبلغ کل قراردادها از پیمانکاران ومواقت رئیس جمهور صادرگردیده و حسب دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره 15377-54/11431-1 مورخ 1/9/72 معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه عوارض مذکور باید از محل اعتبار طرح مربوطه برداشت و به حساب شهرداری محل اجرای کار واریز گردد و در مواردی سازمان خواهان اقدام به پرداخت عوارض موصوف به شهرداری نموده است و اینکه میزان مبلغ محکوم به در رای کمیسیون بدون وجود مبنای لازم وفقط براساس پیشنهاد شهرداری بوده و با کسب نظر کارشناس منتخب که مصون از هرگونه تعرض باقیمانده مبنی بر اینکه از تعداد17 فقره قرارداد بشرح جدول پیوست 5 فقره مشمول عوارض موصوف نمیگردد و از دوازده فقره ردیف 65 تسویه حساب و ردیف 12 به شهرداری زارج پرداخت و تسویه حساب شده علیهذا با بررسی مبالغ ناخالص کارکرد و تعدیل پروژه هائی که مشمول نیم درصد عوارض شهرداری میباشند، میزان عوارض قابل پرداخت بمبلغ 30161908 ریال تعیین گردیده است 0 لذا با تایید اساس رای کمیسیون دائر بر تشخیص لزوم پرداخت عوارض موصوف ، و تقلیل مبلغ آن به میزان مبلغ 908/161/30 ریال در حق شهرداری یزد حکم به ابطال رای واجرائیه صادره نسبت به مازاد مبلغ مذکور صادر و اعلام مینماید، بدیهی است عملیات اجرائی ثبت محل میتواند نسبت به مبلغ محکوم به ادامه یابد و در خصوص دعوی بطرفیت خوانده ردیف دوم بلحاظ ذینفع نبودن و عدم توجه دعوی رد میگردد، رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظر استان است
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی یزد- عالم
------------------------------------------


کلاسه پرونده 864-79 شعبه سوم شماره دادنامه 180-81
تاریخ رسیدگی :1/2/81
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد
تجدیدنظرخواه : سازمان حمل ونقل پایانه های استان یزد
تجدیدنظرخوانده : شهرداری زد به آدرس یزد میدان آزادی
تجدیدنظرخواسته : اعتراض نسبت بدادنامه شماره 228-79 شعبه 4دادگاه یزد
گردشکار: پس از ارجاع پرونده باین شعبه و ثبت بکلاسه بالا و تعیین وقت رسیدگی واحضار طرفین دعوی سرانجام بتاریخ فوق دروقت مقرر شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است دادگاه با توجه بمحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید:

رای دادگاه
از ناحیه سازمان حمل ونقل پایانه های استان یزد ایراد و اعتراض موجه ومدللی که موجبات نقض دادنامه شماره 328-79 شعبه چهارم دادگاه عمومی یزد را ایجاب نماید بعمل نیامده است لذا دادگاه مستندا" بماده 358قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب با رد اعتراضات دادنامه تجدیدنظر خواسته را در قسمت مورد اعتراض تائید مینماید رای صادره قطعی است بدیهی است اداره تجدیدنظرخواه میتواند وجوه اضافی پرداختی بر پیمانکاران را با تقدیم دادخواست استردادنمایند.
محمود سلیمی سید محمود رضوی علی اصغر کرمی نیا
رئیس دادگاه مستشار دادگاه مستشار دادگاه

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
328
تاریخ تصویب :
1379/03/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :