جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


رای شماره 78/45 - 18/2/1378
تاریخ رسیدگی : 30/1/1378
موضوع رسیدگی : اتهام شروع به قاچاق کالا
کلاسه پرونده : 77/ف /د/308
مرجع رسیدگی کننده : دادگاه انقلاب اسلامی فرودگاه به تصدی
اینجانب امضاء کننده زیر
شاکی : گمرک مهرآباد
متهم پرونده : آقای مسعودکریمی چایخانی فرزند محمدصادق فاقد سابقه کیفری
گردشکار پرونده :
بحکایت محتویات و اوراق پرونده مشارالیه که مسافر ورودی از دبی در مورخه 16/8/1377 بوده و حجم بالائی از کالا که جنبه مسافرتی نداشته بهمراه خود وارد و در محوطه سالن گمرک آنرا رها نموده و پس از اینکه یکی از کارگران خدماتی می خواسته بسته ها را بعنوان محموله اشتباهی جابجا کند توسط مامورین گمرک مهرآباد متوقف و مشاهده میشود کالای بسیاری که شامل 115 گوشی موبایل و مقادیر لوازم جانبی وکامپیوتر می باشد در محموله قرار دارد که بلحاظ مقدار ظن قوی به قاچاق آن میرود و نیز متهم در این فاصله از محوطه گمرک متواری میگردد ومدتی مراجعه ننموده ودورا دور قضیه را تعقیب می کرد و بعد از20 روز حاضر و در گمرک از وی تحقیق می شود0 نامبرده در اظهاراتش عنوان نموده که کالا را بطور امانی آورده قرار بوده مبلغ یکصد هزار تومان دستمزد دریافت کند0 لذا با عنایت به محتویات پرونده و استماع اظهارات و دفاعیات متهم و نیز نماینده گمرک مهرآباد ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی بصدرو رای مبادرت میگردد0

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای مسعود کریمی چایجانی فرزند محمدصادق بشرح مشخصات فوق دائر بر شروع به قاچاق کالا با حجم حجیم باتوجه به مستندات زیر: 1- شکایت مسئول گمرک مهرآباد مبنی بر اینکه چنانجه بار باید به قسمت ارزیابی مسافر گمرک در سالن ترمینال مراجعه و بار خود را منتقل و با اعلام و اظهار به گمرک کالای خود را تحویل انبار ترانزیت نمایند و قبض انبار با قید مطلب ترانزیت بودن بار ظرف حداکثر48 ساعت می بایست با سپردن سه برابر ارزش کالا نسبت به ترانزیت اقدام نماید0 در صورتیکه مشارالیه نه تنها در فرجه قانونی چنین نکرده بلکه بیست روز بعد بامراجعه به بعضی از افراد در گمرک سعی در توجیه عمل خلاف نموده است 0 تحقیقات حراست گمرک که حاکیست محموله توسط اشخاصی تهیه ودر اختیار متهم قرار داده شده است و اینکه قبلا"28 فقره اظهارنامه مرجوعی از گمرک مهرآباد بطور انبوه بنام گیرندگان محمداحمدی و علی اصغر مهدی پور و احمد روستاکهن که این فرد اخیر صاحب کالای مکشوفه پرونده می باشد صادر گردیده است 0 دیگر تحقیقات که موید آن است علی مهدی پور گیرنده محموله این پرونده در تهران و در انتظار بسر می برد و در همان تاریخ (16/8/1377) به همراه کالا از دبی به ایران وارد شده است و نیز وجود قرائن و امارات و اظهارات متناقض وی که سعی در توجیه داشته مبنی بر اینکه کالا را قصد ترانزیت داشته است و دفاعیات غیرموجه متهم و نیز عدم طی تشریافت گمرکی بشرحیکه رفت دادگاه مجرمیتش را در حد شروع به قاچاق محرز و مسلم می داند مستندا" به بند ب از ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام اسلامی ناظر بر ماده 2 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب اسفند1312 وی را علاوه بر ضبط مال مکشوفه در حق دولت اسلامی به پرداخت 243306818 ریال ( بمیزان ارزش کالا) و دو ماه حبس محکوم می نماید که نظر به فقد سابقه واوضاع و حوالیکه مرتکب بزه مذکور گردیده حبس وی با اجازه ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق می گردد که چنانچه در خلال زمان تلعیق مرتکب بزهی گردید این محکومیت منجز خواهد شد رای صادره حضوری ومستندا" به ماده 11 دستورالعمل اجرائی قانون مرقوم قطعی و لازم الاجراء می باشد 0
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران مستقر در فرودگاه مهرآباد


کلاسه پرونده : 80/21/280 تاریخ 31/6/80
شماره دادنامه : 2933
مرجع رسیدگی کننده : سید حسین بهرامی ومیرهاشم موسوی آهی
(مستشاران دادگاه )0
تجدیدنظرخواه : مسعود کریمی چایخانی بنشانی رسالت نرسیده به چهارراه دردشت میدان 12 پلاک 23
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 79/26/741 مورخ 13/5/79صادره از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران 0

گردشکار پرونده
پس از وصول پرونده و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده جلسه رسیدیگ با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است 0 پس از ملاحظه و مطالعه اوراق و تشخیص کفایت مطالعات و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید0

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آزای مسعود کریمی چایخانی فرزندمحمد صادق نسبت به دادنامه شماره 70/26/741 مورخ 13/5/79 صادره از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که با توجه به دادنامه معترض و محتویات پرونده تجدیدنظرخواه هنگام ورود به کشور از طریق مرز هوائی در گمرک مهرآباد کالا قاچاق (115 عدد گوشی موبایل و وسائل جانبی و کامپیوتر) که بیشتر از حد مجاز مسافری بوده وارد و به دلایل نامعلومی در محل بازرسی گمرک رها نموده ومتواری که کالابا تنظیم صورتجلسه تحویل انبار و قبض انبار صادر گردیده متهم شب روز بعد به گمرک مراجعه واعلام میدارد که کالا بصورت امانی آورده و قرار بوده که یکصد هزار تومان دریافت نماید0 پرونده در شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی و عمل وی شروع به جرم قاچاق به استناد بندب ا زماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ناظر به ماده 2 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به تحمل دو ماه جحبس و پرداخت 243406818 ریال ( به میزان ارزش کالا) محکوم که به استناد 25 قانون مجازات اسلامی" href="/tags/8393/ماده-25-قانون-مجازات-اسلامی/" class="link">ماده 25 قانون مجازات اسلامی اجرا مجازات حبس به مدت دو سال تعلیق گردیده که براساس شکایت محکوم علیه وموافقت دادستان محترم کل کشور برای اعمال بند2 از ماده 18 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) پرونده در دیوانعالی کشور مطرح و به موجب دادنامه شماره 34152 مورخ 14/7/78 با توجه به استدلال دادیار محترم دادسرای دیوانعالی کشور که مورد موافقت دادستان کل کشور قرار گرفته با نقض دادنامه مذکور طبق بند2 ماده 18 پرونده به شعبه دیگردادگاه انقلاب اسلامی ارجاع گردیده است 0 در نتیجه پرونده در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع و به موجب دادنامه شماره 79/26/741 مورخ 13/5/79 چنین رای صادر شده است 0
با توجه به محتویات پروند اعم از گزارش اولیه گمرک فرودگاه مهرآباد و نیز اظهارات ضد و نقیض متهم و همچنین شکایت گمرک فرودگاه و تقاضای ضبط کالا و جریمه متهم به استناد بندب ازماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به ماده 2 قانون مجازات مرتکبین قاچاق عمل وی را شروع به جرم قاچاق تشخیص میدهد، لذا طبق مقررات مذکور نامبرده محکوم به ضبط کالای مکشوفه وپرداخت مبلغ 243406818 ریال معادل قیمت کالا به عنوان جزای نقدی و شش ماه حبس تعزیری گردید ، النهایه با توجه به وضعیت متهم و فقد سابقه وی حبس یاد شده به استناد بندب 25 قانون مجازات اسلامی" href="/tags/8393/ماده-25-قانون-مجازات-اسلامی/" class="link">ماده 25 قانون مجازات اسلامی برای مدت دو سال معلق میگردد که تجدیدنظرخواهی براساس رای مذکوروارد و موجه نمیباشد0 زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته باتوجه به محتویات پرونده ، صورتجلسه کشف و قبض انبار وارزیابی گمرک و نامه گمرک ایران در ردیف 28 الی 25 پرونده و مندرجات نظریه دادیار محترم دادسرای دیوانعالی کشور و سایر قرائن وامارات موجود در پرونده منطبق و سازگار است ، صادر شده است و از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه وموثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید معمول نگردیده است ، النهایه چون در ماده 2 قانون مجازات قاچاق جزای نقدی شروع به قاچاق را نصف جزای نقدی و جریمه تعیین نموده است ، لذا مستندا" به ماده 250 قانون آئین دادرسی کیفری جزای نقدی مورد حکم معترض عنه را به نصف مبلغ 243406818 تعیین واصلاح و با رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی با رعایت اصلاحیه مذکور در نتیجه تائید و استوار میگردد0 این رای باستناد بند الف ماده 257 قانون مارالذکر صادر و قطعی است 0
مستشاران شعبه 21 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
سید حسین بهرامی میرهاشم موسوی آهی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
45
تاریخ تصویب :
1378/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :