جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 928 - 19/11/1378
بتاریخ 18/11/78 دادگاه شعبه 1601 در وقت فوق العاده تشکیل پرونده تحت نظر قرار گرفت با توجه باوراق پرونده و نظریه پزشکی قانونی ضمن اعلام ختم رسیدگی بشرح ذیل اقدام میشود0

قرار دادگاه
در خصوص وفق مصطفی نبشابوری در اثر آتش سوزی مغازه متعلق بخودشان خلاصه جریان از این قرار است در مورخه 25/12/72 آقای مرتضی نیشابوری اظهار داشته شب گذشته من و پسرم مصطفی و شخص دیگری بنام عباس باتفاق هم در محل کارم واقع در ناصرخسرو کوچه خدابندلو کوچه کجوری پلاک 42 مشغول بکار بودیم که ساعت 11 شب من محل کار را تکر کردم فرزندم مصطفی به تنهائی در کارگاه ماند ساعت 8 صبح 25/12/72 یکی از بستگان بنام مسعود حاج سعیدی جریان آتش سوزی را بمن خبر داد گفت بعلت آتش سوزی چون در داخل کارگاه علاءآلدین روشن داشته پسرم شب خوابیده پایش به آن اصابت نموده و آتش گرفته و شاید هم در اثر آتش گرفتگی منجر به آتش سوزی شده و اضافه کرده از هیچکس شکایت ندارم و از حمید ملکی و غیره هیچگونه شکایتی ندارم حمیدملکی سریدار پاساژ اظهار داشته من با سروصدای عوامل آتش نشانی از خواب بیدار شدم دیدمی محل کار نیشابوری در حال سوختن است و درب کارگاه توسط مامورین آتش نشانی از طریق پشت بام باز شده و وارد کارگاه شده اند و آتش را خاموش کردند چون درب کارگاه از داخل فقل بوده 0 علیرضا عبدی خجسته اظهار داشته من یکی از مستاجرین چندساله ملک شماره فوق پلاک 42 میباشم تا اینکه روز جاری متوجه شدم مغازه آقای مرتضی نیشابوری آتش گرفته و سوخته و مغازه من نیز که دیوار به دیوار مغازه ایشان می باشد در اثر سرایت آتش دچار حریق شده من و بقیه مستاجرین ملک با صاحب ملک بنام آقای اخوان اختلاف ملکی داشتیم و چندین با ما را تهدید نموده است اظهارات قرائن و شواهد فراوانی علیه محمد اخوان وجود دارد که آتش سوزی توسط ایشان بوده همواره ایشان غالب و مستاجرین مغلوب هستندپدر متوفی بعد از اظهارات مستاجرین اظهار داشته فوت فرزندش مشکوک می باشد قبلا" که اعلام نموده بودم شکایت ندارم در حالت عادی نبودم نظریه کارشناس علت حریق مذکور عمد ی ناشی از پاشیدن مایعات مقابل اشتعال چوب احتمالا" گازوئیل بر روی اشیاء داخل کارگاه متوفی و به آتش کشیدن محل اعلام می دارد پدر متوفی اضافه کرده تا ساعت 11 شب کار کردیم چون موتور مصطفی پنجر بود با من نیامد که بتواند صبح زودتر دستگاه را روشن کند یکی از دوستانش هم بنام حساب بود من باو گفتم پیش مصطفی بماند اول راضی نشد چون اصرار کردم قبول کرد اما وقتی خواست تلفن کند به مادرش اطلاع دهد کسی گوشی را برنداشت شب ساعت 11 از کارگاه خارج شدیم زیاد در کارگاه می خوابید البته باتفاق برادر خانم خودم مسعود حاج سعید و عباس ولی آن شب اولین شبی بود که تنهائی ماند فقط به محمد اخوان فر مظنون هستم در مورخه 15/1/73 جهت بازدید ازمحل بعلت ازسازی محل امکان پذیر نشد گزارش پزشکی ترشحات سیاهرنگ د رحلق و حنجره دیده میشود که نشانه تنفس نامبرده پس ازشروع آتش سوزی می باشد با توجه به یافته های فوق و وجود آثار سوختگی در مجاری تنفسی نامبدره نشانگر تنفس نامبدره محل آتش سوزی می باشد که احتمالا" ریزش آوار در محل پس از سوختگی ایجاد شده و تغییرات جمجمه و اندامها ایجاد گردیده بنابراین علت فوت سوختگی صددرصد می باشد آزمایش خون در خون 20 میلی گرم الکل یافت شد و در خون منواکسیدکربن یافت شد اظهارات حسین معروفه به امیر قوه چی صبح می آمدم صدای آتش نشانی شنیدم و بعد از نیم ساعت که برگشتم دیدم در کاروانسرای آتش سوزی شده و مامورین از پشت بام رفته بودند مامورین دنبال فکله آب می گشتند رفتند سراغ سرایدار و اورا صدا زدن و دیدند که او با یک نفر دیگر صبحانه می خوردند سئوال شده نفر دوم چه کسی بود جواب داده من دیدم سفره را نکانده و من از پشت اورا دیدم محمد اخوان و حمیدملکی اظهارات کلیه افراد را تکذیب نموده که اظهارات حمید ملکی مشروحا" منعکس شد و نظریه هیئت کارشناسی آتش سوزی عمدی تلقی شده و بعلت عمدی بودن این است ( چنانچه آتش سوزی مذکور بصورت طبیعی و کندسوزی می بود امکان عکس المعل متوفی و تلاش برای نجات جان خود وجود داشته ) از پزشکی قانونی استعلام شده آتش سوزی در شب بوده و در خون متوفی منواکسید کربن یافت شده آیا امکان اینکه منواکسیدکربن در خواب می تواند از شخص سلب اختیار کند یا نه در جواب مرقوم فرموده گاز منواکسیدکربن می تواند باعث گیجی و بی هوشی فرد مسموم شود درحالت خواب و چه در حالت بیداری می گردد لذا در اینگونه موارد فرد مسموم بتدریج بی هوش شده و قدرت و توان فرار از محل حادثه را از دست می دهد با توجه باوراق پرونده که حکایت دارد ابتداء پدر متوفی از کسی شکایت نداشته و علت وقوع حادثه را غیر عمدی بیان کرده است بعداز اینکه مستاجرین گفته اند پدر متوفی نیز به تبعیت از آنها شکایت کرده است و اینکه قوه چی اظهار داشته حمید ملکی تنها نبوده مطابق با واقع نمی باشد چون آتش سوزی ساعت 5 صبح بوده و آتش نشانی نیز در محل حاضر بوده با وصف اختلاف مستاجرین و محمد اخوان فر در مورد تخلیه قضیه مستعفی می باشد با ملاحظه اوراق پرونده و نظریه پزشکی قانونی چه د رمورد فوت و چه در مورد اینکه گاز منواکسیدکربن سبب سلب اختیارمی کنندبا در نظر گرفتن اینکه امکان پاشیدن ندارد و چون مغازه قفل بوده عدم وجودموارد اشتعال زا در محل غیر از علاءالدین چه در منزل مقتول و چه در منزل مظنون حمید ملکی گازوئیل کشف نشده نسبت فقد دلیل کافی قرار منع پیگرد صادر میشود قرار صادره قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد0
رئیس شعبه 1601 حسینی کوه کمری


22/27/7343
تاریخ رسیدگی : 13/7/79 دادنامه :291
تجدیدنظرخواه : پدر متوفی آقای مرتضی سنجر نیشابوری
تجدیدنظرخوانده : متهم آقای محمد اخوان فر
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 928-19/11/78 صادره از شعبه 1601 دادگاه عمومی تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه 18/4/79
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر 29/4/79
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان بروجردی رئیس - شریفی عضو معاون

خلاصه جریان پرونده
بر اثر آتش سوزی در کارگاه آقای مرتضی نیشابوری واقع در ناصرخسرو(تهران ) کوچه خدابندلو کوچه کجوری پلاک 42 در تاریخ 25/12/72 آقای مصطفی نیشابوری فرزند مرتضی کشته میشود وجریان باینصورت اعلام گردیده شاکی آقای مرتضی نیشابوری فرزند حسین در همان تاریخ (25/12/72) اظهار داشته شب گذشته من و پسرم مصطفی و شخص دیگری بنام عباس باتفاق هم در محل کارم واقع در ناصر خسرو آدرس فوق مشغول بکار بودیم ساعت 11 شب من محل کار را ترک و پسرم به تنهائی در کارگاه ماند ساعت 8 صبح مورخه 25/12/72 یکی از بستگانم بنام مسعود حاج سعیدی جریان آتش سوزی را بمن خبر داد در رابطه آتش سوزی اظهار داشته چون داخل کارگاه علاءالدین روشن داشته و پسرم شب خوابیده و پایش به آن خورده آتش گرفته و شاید هم در اثر آتش گرفتن منجر به آتش سوزی شده و در رابطه باآتش سوزی از کسی شکایت ندارم و از حمید ملکی ( سریدار محل ) شکایت ندارم و مجددا" در همان تاریخ و در همان برگ بازجوئی اعلام داشته چون با صاحب ملک آقای محمد اخوان فر اختلاف قدیمی دارم فعلا" از سوی شکایت تقاضای رسیدگی نموده آقای حمید ملکی فرزند حسین (سریدار محل ملک ) در مورخه 25/12/72 اظهار داشته شب گذشته حدود ساعت 10 شب چون خیلی خسته بودم در محل آتش سوزی خوابیدم و صبح حدود ساعت 6صبح با سروصدای عوامل آتش نشانی از خواب بیدار شدم دیدم محل کار آقای نیشابوری در حال سوختن است درب کارگاه توسط مامورین آتش نشانی از طریق پشت بام باز شده و وارد کارگاه شدند و آتش را خاموش کردند آقای علیرضا عبدی خجسته فرزند محمد مغازه دار همسایه مغازه آقای نیشابوری در اظهاراتش بیان داشته مغازه بنده نیز با توجه به اینکه دیوار به دیوار کارگاه آقای نیشابوری است در اثر آتش سوزی دچار خسارت گردیده و چون بنده و سایر مستاجرین ملک با صاحب ملک اختلاف شدید داشتیم (منظور آقای اخوان فر) و چندین بار آقای اخوان فر ما را تهدید نموده و در رابطه با آتش سوزی از وی شکایت و تقاضای رسیدگی نموده از آقای محمددهدشتی دانشجوی دانشگاه تهران رشته اقتصاد بعنوان گواه تحقیق اظهار میدارد با توجه به اینکه حدود دو سال قبل درجریان درگیریهای شاغلین ملک مورد نظر بودم و با توجه به اینکه آقای محمد اخوان فر با مستاجر مغازه سوخته شده اختلاف شدیدتری نسبت به سایرین داشت و به تعبیر محمد اخوان فر حریف سرسخت خود را هماره مرتضی نیشابوری میدانست لذا محمد اخوان فردر رابطه با قتل بسیار مشکوک میباشد پزشکی قانونی در برگ 53 پرونده در معاینه جسد اعلام داشته در معاینه ظاهری جسد آثار سوختگی (ذغال شدن ) جسد دیده میشود و در حلق و حنجره ترشحات سیاهرنگ دیده میشود که نشانه تنفس نامبرده پس از شروع آتش سوزی میباشد جسد حالت گاردنیک پیدا کرده و در سمت چپ جمجمه آثار شکستگی همراه با آب وارده به مغز در منطقه ای به وسعت 5در7 سانتیمتر دیده میشود علت فوت سوختگی صددرصد میباشد مامورین آتش نشانی و کارشناس علت آتش سوزی را عمدی ناشی از پاشیدن مایعات قابل اشتغال چرب (گازوئیل ) و به آتش کشیدن آن اعلام و اضافه میکند چنانچه آتش سوزی بصورت طبیعی وکندسوز بود امکان عکس العمل متوفی و قدرت برای نجات جان خود داشت پس مرتضی نیشابوری (پدر متوفی ) آخرالامر از آقای محمداخوان فر صاحب ملک و حمید ملکی سریدار و شخص دیگری که با سریدار بوده شکایت نموده و بالاخره شعبه 1601 دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره 928-19/11/78 با توجه به اوراق پرونده و نظریه پزشکی قانونی (پاشیدن اسید و 000) چون مغازه قفل بوده و عدم وجود مواد اشتغال زا در محل غیر از علاءالدین چه در منزل مقتول و چه در منزل مظنون حمید ملکی گازوئیل کشف نشده بعلت فقد دلیل کافی قرار منع پیگرد صادر و پرونده در پی اعتراض پدر مقتول بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع ( شعبه 27) و تحت نظر است بشرح زیر اظهارنظر میگردد:
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای بروجردی عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای هدائی دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 928-19/11/78 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای میدهند0

بسمه تعالی
با توجه بمحتویات پرونده هرچند دادگاه محترم دلیل واماره ای بر انتساب بزه بمتهم محمداخوان فر پیدا نکرده و حتی از سابقه اختلاف قبلی متوفی با متهم نامبرده که صاحب ملک در کارگاه آتش گرفته (محل حادثه قتل ) داشته اماره ظنیه و لوث هم برای قاضی محترم حاصل نگردیده است النهایه نظر باینکه در دعاوی خصوصی حق الناسی بویژه دعوی قتل نفس محترمه شرعا" قانونا" اولیاء دم حق استحلاف و قسم دادن متهم را دارند تا پس از مراسم استحلاف و تحلیف و حلف حکم ببرائت صادر شود و فصل خصومت گردد (موضوع مساله 3 ص 528 جلد2 تحریرالوسیله و ماده 178 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378) بنابراین قرار منع پیگرد صادره صحیح نبوده نقض میگردد و پرونده دراجرای بند2 از شق ب ماده 265 قانون مرقوم جهت تکمیل رسیدگی وانشاء رای مقتضی به همان دادگاه محترم صادر کننده قرار اعاده وارجاع میگردد0
بروجردی رئیس شریفی عضو معاون


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
928
تاریخ تصویب :
1378/11/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :