جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره 2056-ق 29/2/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح الحاق یک ماده تبصره به قانون دیوان محاسبات کشورمصوب 1361 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 15/2/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 9793 7/3/1381
قانون الحاق یک ماده به قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 25/2/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2056-ق مورخ 29/2/1381 واصل گردید است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد0
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون یک ماده بشرح ذیل به عنوان ماده (8) به قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 الحاق می گردد:
ماده 8- دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف قانونی خود در حدود اعتبارات مصوب می تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصی استفاده نماید0 حسابرسان مذکور پس از تایید صلاحیت توسط دیوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تایید آن دیوان محسوب می گردند0
تبصره - آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط دیوان محاسبات کشور تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه و بوجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده د رجلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16677
تاریخ تصویب :
1381/02/15
تاریخ ابلاغ :
1381/03/13
دستگاه اجرایی :
مجلس شورای اسلامی
موضوع :