جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره 561/013ط 28/2/1381

شورای عالی اداری در نودویکمین جلسه مورخ 15/2/1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه به منظوررعایت اصل پیوستگی ، همبستگی و تجانس وظایف و جلوگیری از تداخل مسئولیتها و کاهش تصدی دولت تصویب نمود:
1- شرکته سهامی بازرگانی دولتی ایران از تاریخ 1/3/1381 در سازمان گسترش خدمات بازرگانی ادغام و عنوان سازمان مذکور به شرکت بازرگانی دولتی ایران تغییر می یابد0 با اجرای این بند، کلیه وظایف و اختیارات ، امکانات ، دارائیها، بدهیها، سرمایه ثبت شده و سایر حقوق صاحبان سرمایه شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران (ادغام شده ) به شرکت بازرگانی دولتی ایران اضافه می گردد0
تبصره - با اجرای این بند مراحل نهایی تصفیه شرکت سهامی معاملات خارجی در چارچوب اساسنامه آن توسط وزارت بازرگانی صورت خواهد پذیرفت 0
2- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به تفکیک وظایف سازمان غله کشور از نظر:
الف - حاکمیتی ، نظیر سیاستگذاری ، نظارت و حمایت
ب - اجرائی ، نظیر تدارک ، ذخیره سازی
ج - تصدیهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی ، اقدام نموده و حسب مورد حداکثر تا پایان سال 1382 وظایف موضوع بند الف را به وزارت بازرگانی و سازمانهای استانی وزارتخانه ووظایف موضوع بند ب را به شرکت بازرگانی دولتی ایران واگذار نماید و نسبت به واگذاری وظایف موضوع بندج به بخش غیر دولتی برنامه ریزی و اقدام کند0
تبصره - وزارت بازرگانی موظف است براساس مقررات قانونی نسبت به انحلال سازمان غله کشور تا تاریخ 1/1/1383 اقدام نماید0 سازمان مذکور از ابتدای سال 1383 منحل شده تلقی می گردد0
3- در اجرای ماده 118 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان تعاون مصرف شهر و روستا منحل و اداره کلیه دارائیها و بدیهی های آن تا مرحله ختم تصفیه به هیات تصفیه سازمان مذکور محل می گردد0
تبصره - هیات تصفیه سازمان مذکور تمهیدات لازم جهت واگذاری فروشگاههای سازمان به بخش غیر دولتی را فراهم می آورد0
4- کلیه کارکنان شرکت سهامی بازرگانی دولتی برای وسازمان غله کشور و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا با حفظ حقوق استخدامی خود و متناسب با واگذاری وظایف و ماموریتهای محوله به شرط دارا بودن شرایط احراز حسب مورد به تشخیص وزیر بازرگانی در اختیار وزارتخانه و یا شرکت بازرگانی دولتی ایران و یاسایر موسسات و شرکتهای وابسته قرار می گیرند تا با استفاده از قوانین و مقررات موجود نیست به بهره گیری از خدمات آنان بنحو مقتضی اقدام شود0
5- شرکت بازرگانی دولتی ایران مکلف است ظرف مدت 6ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با جهت گیری واگذاری امور اجرائی به بخش غیر دولتی و حذف وظایف تکراری و غیر ضرور و کاهش پستهای سازمانی ، تشکیلات مورد نظر را پیشنهاد و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برساند0
تبصره - مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ، معاون وزیر بازرگانی است 0
6- با تشکیل شرکت بازرگانی دولتی ایران کلیه فعالیتهای اجرائی وزارت بازرگانی در امر بازرگانی داخلی در مرکز واستانها به شرکت مذکور منتقل می شود0 وظایف حاکمیتی شرکت بازرگانی دولتی ایارن حسب مورد به حوزه ستادی وزارت بازرگانی و سازمان بازرگانی استان انتقال می یابد0 وزارت بازرگانی مکلف است در اجرای این بند تشکیلات خود را تنظیم و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برساند0
7- به منظور ایجاد انسجام در فعالیتهای بازرگانی در سطح استانها، کلیه واحدهای استانی وزارت بازرگانی با رعایت مصوبه شماره 181/013ط مورخ 29/3/1380 شورای عالی اداری در سازمان بازرگانی استانی تجمیع می گردند و تشکیلات آن بر اساس بخشنامه شماره 18427/105مورخ 8/11/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و به تایید سازمان مذکور می رسد0
8- هیاتی متشکل از نمایندگان وزیر بازرگانی ، شرکت بازرگانی دولتی ایران و نمانیده وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد تا نسبت به تعیین تکلیف اموال ، دارایی ها، دیون وتعهدات و انتقال آن حسب مورد به شرکت بازرگانی دولتی ایران و وزارت بازرگانی اقدام نماید0
9- وزیر بازرگانی مسئول اجرای این مصوبه می باشد و گزارش پیشرفت کار را به شورای عال یاداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه می نماید0
معاون رئیس جمهور ودبیرشورای عالی اداری - محمدستاری فر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16677
تاریخ تصویب :
1381/02/15
تاریخ ابلاغ :
1381/03/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :