جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


سئوال - در مواردی که رای غیابی صادر می شود و دادگاه به تکلیف تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از محکوم له مطالبه ضامن معتبر معرفی یا تامین می سپارد0 تامین ماخوذه یا ضامن معرفی شده تا چه مدت باید به حال خود باقی باشد و چه زمان از تامین مذکور و ضامن رفع اثر می شود؟
شماره وتاریخ نظریه 901/7-17/2/1381

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر با اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود و دلیلی که اعتبار ضمانت نامه یاتامین مذکور را محدود به زمان معینی کرده باشد در دسترس نیست ناگزیر تامین یا تضمین ماخوذه تا مراجعه محکوم علیه و اعتراض وی وصدور حکم قطعی و یا ابلاغ واقعی به او و مضی مهلتهای واخواهی وتجدید نظرخواهی باید باقی بماند0

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
901
تاریخ تصویب :
1381/02/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :