جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


سئوال - شخصی به منظور آزادی متهم در قبال صدور قرار وثیقه ، معادل وجه مورد نظر دادگاه وثیقه ملکی معرفی کرده است درجریان رسیدگی به اتهام متهم ، وثیقه گذار فوت می نماید0
در چنین حالتی تکلیف دادگاه چگونه است ؟ آیا باید به ورثه برای معرفی متهم و حضور وی در دادگاه اخطار صادر نماید یاخیر؟ و چنانچه ورثه با وجود اخطار حاضر به معرفی متهم نباشد دادگاه چه اقدامی باید بکند؟
شماره وتاریخ نظریه 801/7-26/2/1381

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
در صورت فوت وثیقه گذار پس از اعمال ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) و ثبوت تخلف در زمان حیات او چنانچه کفیل یا وثیقه گذار دارای ترکه باشد0 وجه مورد وثیقه مانند سایر دیون از ماترک او استیفاء می شود و در صورتی که تخلفی از ناحیه وثیقه گذار واقع نشده باشد وثیقه بعد از فوت وثیقه گذار مسترد نمی گردد و به حال خود باقی بوده و ورثه قائم مقام وثیقه گذار هستند ولی چنانچه فوت کفیل قبل از اعمال ماده 140 قانون مرقوم باشد، چون تعهدات کفیل به ورثه منتقل نمی شود متهم باید کفیل دیگری معرفی نماید و از ورثه هم چیزی نمی شود گرفت.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
801
تاریخ تصویب :
1381/02/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :