جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


سئوال - آیا وکلای داگستری می توانند به عنون نماینده حقوقی از طرف شهرداری یا سایر مراجعی که مجاز به معرفی نماینده به دادگاهها هستند، در دادگاهها شرکت نموده و دفاع نمایند0
شماره وتاریخ نظریه 1912/7-29/2/1381

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
با توجه به شرایط مذکور در بند2 ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/379 ونظر به اینکه نماینده حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی که وکلای دادگستری باید رعایت کنند از قبیل تنظیم وکالتنامه والصاق تمبر و ... در دعاوی دخالت کند0 اگر وکیل دادگستری به عنوان مشاور با دستگاههای مورد نظر مقنن همکاری داشته باشد0 فقط به عنوان وکیل دعاوی می تواند در دعوی دخالت کند نه نماینده حقوقی 0

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1912
تاریخ تصویب :
1381/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :