جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


سئوال - چنانچه شخصی به اتهام ارتکاب چندین فقره جرم تحت تعقیب باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی و رسیدگی به اتهامات دیگر در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، کدامیک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی را دارد
شماره و تایخ نظریه 1102/7-29/2/1381

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
هرگاه اعمال ارتکابی از مصادیق تعدد مادی باشند که بعضی در صلاحیت دادگاههای عمومی و برخی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است ، باید هر مرجع نسبت به جرم مربوطه به خود رسیدگی و انشاء حکم کند اما اگر فعل ارتکابی دارای عناوین متعدد کیفری باشد ازآنجا که تعیین و مجازات برای یک عمل با موازین قضائی سازگار نبوده و مخالف عدالت کیفری است متهم در مرجعی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به شدیدترین وصف قضائی عمل ارتکابی را دارا است و در صورت تساوی وصف کیفری با توجه به عام بودن صلاحیت مراجع دادگستری ، رسیدگی به عمل ارتکابی در صلاحیت این مرجع خواهدبود0

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1102
تاریخ تصویب :
1381/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :