جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت کشور می تواند اشخاص بد سابقه و شرور از قبیل چاقوکش و دزد و جیب بر و امثال آنها را که سابقه ارتکاب اینگونه اعمال را دارند برای مدت معینی از دو ماه تا دو سال تبعید یا بازداشت نماید.
اجرای این قانون به موجب آیین نامه ای که از طرف وزارت دادگستری و وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیارینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/05/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :