جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


شماره 3879 7/6/1328
هیئت وزیران در جلسه 5 شهریور ماه 1328 بنا به پیشنهاد شماره 6853-3855 وزارت راه و بموجب ماده 4 قانون سازمان راه آهن مصوب 1314 و ماده 24 قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن آئین نامه زیر را که مشمول بر 7 ماده است تصویب نمودند:
ماده 1- به تخلفات کارمندان راه آهن در امور سوانح و حوادث و با غفلت های ناشی از عمل فنی و بهره برداری و سوانح بنگاه راه آهن در کمیسیونی بنام کمیسیون عالی سوانح رسیدگی میشود0
ماده 2- کمیسیون عالی سوانح به تخلفات مشروحه درزیررسیدگی خواهد نمود:
1- غفلت 0
2- تاخیر در انجام وظیفه 0
3- تمرد و سرپیچی 0
4- تخلف از انجام وظایف و مقررات و دستورات یا تبعیضی در اجرای آنها0
5- غفلت در نگهداری وسائل فنی 0
6- ارتکاب و یا خودداری از انجام هر عملی در امور فنی که احتراز و یا رعایت آن معمول و متبع است 0
ماده 3- کمیسیون عالی سوانح میتواند نسبت بکارمندان مقصریکی از تنبیهات انضباطی زیر را مورد حکم و اجرا قرار دهد:
الف - کسر ربع حقوق ثابت از یکماه تا یکسال
ب - محرومیت از ترفیع از یک تا 3 سال
ج - تنزیل یک درجه یا محرومیت از حقوق از 3ماه تا یکسال
د- انفصال موقت از 6 ماه تا یکسال
ه- انصال دائم از خدمت بنگاه
تبصره - در صورت اختلاف بین کمیسیون عالی سوانح و دادگاه اداری باین معنی که یکی دیگری را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد رفع اختلاف بعهده مدیرکل بنگاه راه آهن خواهد بود0
ماده 4- رای کمیسیون عالی سوانح نسبت باحکام مجازاتهای فقررات الف و ب و ج قطعی بوده و بلافاصله قابل اجرا میباشد و نسبت باحکام مجازاتهای بندهای د و ه کارمند محکوم میتواند در ظرف سه روز پس از دیدار اصل با رونوشت رای کمیسیون عالی سوانح ضمن تقدیم اعتراض و مدارک خود بوسیله رئس واحد یا رئیس ناحیه مربوطه تقاضای تجدید رسیدگی نماید و این تقاضا و مدارک بدفتر سوانح بنگاه فرستاده میشود رئیس سوانح بنگاه نظریه خود راضمن شرح جریان امر به مدیر کل بنگاه یا قائم مقام او گزارش میدهد و مدیر کل بنگاه یا قائم مقام او دستور تجدید رسیدگی را صادر مینماید0
تبصره - در صورتیکه دادخواست اعتراض بعد از مدت مقرر تقدیم شو حکم مجازات بلافاصله درباره محکوم اجرا خواهد شد0
ماده 5- هیئت تجدیدنظر مرکب خواهد بو از دو نفر از اعضاء کمیسیون عالی سوانح که مدیرکل یا قائم مقام او انتخاب مینماید و دادستان و یکی از اعضاء دادگاه ثابت اداری و رایزن حقوقی بنگاه راه آهن رای این هیئت قطعی و لازم الاجراء است 0
ماده 6- نسبت بسایر انواع تخلفات جزئی کارمندان در امورفنی و غیرفنی ک در بالا ذکر نشده روسای واحدهای مربوطه و یا قائم مقام آنان میتوانند بدون هیچگونه تشریفاتی کارمند متخلف را بکسر یک تا پنج روز حقوق ثابت جریمه نمایند همچنین بنا به پیشنهاد روسای مربوطه مدیر کل بنگاه یا قائم مقام او میتواند کارمند مقصر را بکسر حقوق از پنج روز تا یکماه جریمه نماید و این احکام جریمه قابل اعتراض نمیباشد0
ماده 7- هرگونه مقررات و تصویبنامه های موجود که با این تصویبنامه مغایرت داشته باشد از این تایخ لغو بوده و قابل اعتراض نمیباشد0
ماده 7- هر گونه مقررات و تصویبنامه های موجوده که با این تصویبنامه مغایرت داشته باشد از این تاریخ لغو بوده و قابل اجرا نخواهد بود0
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است از طرف نخست وزیر

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/06/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :