جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره 116/177 8/2/1308
هیئت وزیران در جلسه سوم اردیبهشت ماه 1328 بنا به پیشنهاد شماره 130ب مورخ 8/1/1328 وزارت دادگستری و موافقت وزارتین بهداری و اقتصاد ملی بمنظور جلوگیری از تقلبات در اجناس داروئی و غذائی و آرایشی و تامین بهداشت همگانی و حمایت مصرف کنندگان آئین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بعضی از اجناس داروئی و خوراکی و آرایشی را در 8 ماده بشرح پیوست تصویب نمودند0
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است از طرف نخست وزیر

بموجب تبصره ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 و بندب ماده 249 قانون مجازات عمومی اصلاح شده 22تیرماه 1310 از نظر تسهیل نظارت مبداء و ساخت اجناسیکه برای مصرف و استعمال مستقیم بر روی بدن انسان بکار میرود و برای جلوگیری از تقلب و تقلید هیئ وزیران برحسب پیشنهاد وزارت دادگستری با موافقت وزارت اقتصاد ملی و وزارت بهداری مواد زیررامقررمیدارد
ماده 1- تمام اجناس داروئی و طبی و مواد غذائی مشروحه در زیر اعم از آنکه در داخله ایران ساخته یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده میشود بمعرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بود و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:
الف - اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشورمبداء
ب - شماره ثبت علامت در ایران
تبصره - از هر موقع که وزارت بهداری اعلام کند شماره وتاریخ اجازه وزارت بهداری برای ساختن و یا بمعرض فروش گذاشتن جنسی در ایران 0
ماده 2- علامت و مشخصات بالا باید قبل از بمعرض فروش قراردادن جنس روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد0
ماده 3- علامتی که شامل کلمه با عبارت تفننی (فانتزی ) بوده و برای اجناس ساخ تایران انتخاب شده باشد بای بحروف فارسی نوشته شود، استعمال علامت بحروف خارجی بشرطی مجاز است ک کوچکتر نوشته شودوبه آن کلماتی که حاکیاز ساخته شدن در ایران باشد اضافه شود0
ماده 4- برای اجرای مواد1 و2 و3 آزمایشگاهها و کارخانه های داخلی یا خارجی مقیم ایران شعبات یا نمایندگان تجارتخانه ها و تولید کنندگان و وارد کنندگان بطور عموم موظفند قبل از آنکه جنس از انبار آنها خارج شود بر رودی ظرف و و یا لفاف اجناس مندرجه در ماده 50 بطور واضحی بر چسبی که شامل تمام مشخصات مذکور در ماده اول باشد نصب نماینده از ششماه بعد از تاریخ انتشار این آئین نامه از فروش و اعلان اجناسی که نسبت به آن رعایت مقررات این آئین نامه نشده باشد جلوگیری بعمل خواهدآمد0
ماده 5- اجناسی که مشمول این آئین نامه میشوند عبارتنداز:
الف - داروهای اختصاصی (اسپسیالیته ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف میشود0
ب - مواد غذائی که در لفاف و با ظرف و باسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذائی آردهای مخصوص - چای های مختلف - کاکائو- شکلات - آب نبات - پنیر - شیر- مربا- ترشی - کره و روغنهای مختلف - و غیره 0
ج - مشروبات الکلی یا غیر الکلی - آبهای معدنی یا گازدار- شربت - آبجو- آبهای میوه و یا الکلی که برای ساختن مشروبات دیگری بکار میرود و در تحت اسم و ظرف مشخصی بمعرض فروش گذارده میشود0
د- لوازم آزمایشی و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان بکار میرود مانند صابون - خمیر- پودر- محلول عطریات و ادوکلنی و پماد0
تبصره - داروهای اختصاصی (اسپسیالیته ) عبارت است از تمام اجناس داروئی یا طبی که برای استعمال داخی یا خارجی انسان یا حیوانات اهلی بکار میرود0 نام و ترکیب تعریف آنها غیر از چیزی است که اسم معمولی این اجناس در کودکس ها یا در اصطلاحات داروئی بتصدیق وزارت بهداری باشد ی فرمول حقیقی آن در روی برچسب نوشته نشده باشد و در بسته یا پاکت یا جعبه یا بطری بفروش برسد
ماده 6- در موارد زیر اجناس نامبرده در ماده 5 در صورتیکه مستقیما" از خارجه بوسیله آزمایشگاه با کارخانه یا فروشنده اختصاصی آنان وارد شود از اجرای ثبت علامت در ایران و الصاق برچسب نامبرده معاف میباشد0
الف - نمونه هائی که عبارت (نمونه ) روی آن قید شده و فروش آن ممنوع باشد0
ب - اجناسیکه مستقمیا" برای مصارف خصوصی که زیادتر از مصرف شخصی نباشد بایران وارد میشود0
ماده 7- بر چسب مقرره در ماده 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آنرا از روی لفاف یا ظرفیکه در آن جنس بمعرض فروش گذاشته میشود بسهولت برداشت وتنظیم آن باید بطریقی باشد که نام کشور مبداء و نام ونشانی سازنده علامت و شماره ثبت واز زمانی که وزارت بهداری اعلام کندشماره و تاریخ اجازه فروش در ایران خوانا باشد0تمام این توشتجات بر روی برچسب الصاق شده باجناس خارجه ممکن است بزیان بیگانه باشد استعمال زیان فارسی نیز اختیاری خواهد بود0
ماده 8- وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد ملی و وزارت بهداری هر دام در حضور وظایف خود مکلف باجرای مفاد این آئین نامه میباشند0

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/02/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :