جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


شماره 15851/34336 28/12/1327

با اختیار حاصله از ماده 28 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 مواد ذیل به آئین نامه کانون سردفتران اضافه میشود:
82- هرگاه اعضاء اصلی هیئت مدیره کانون بدون عذرموجه در سه جلسه متوالی با پنج جلسه غیر متوالی ظرف دو ماه در جلسات هفتگی حضر نشوند مستعفی شناخته میشوندوزارت دادگستری باپیشنهاد کانون که باتفاق آراء اتخاذ شده باشد یکنفر سردفتر را برای بقیه مدت دوره کانون تعیین مینماید این ماه در مورد کارمندان علی البدل نیز که بجای کارمندان اصلی دعوت به حضور در جلسات میشوند مجری خواهد بود0
83- هیئت مدیره کانون مکلف است منتهی تا جلسه سوم هر دوره وظایف هیئت مدیره اعم از اعضاء اصلی و علی البدل را بشرح زیر معین کند:
الف - یکنفر برای تهیه کردن پاسخهای علمی و فنی که از طرف سردفتران و دفتریاران میشود که پس از تهیه پاسخ در جلسه هیئت مدیره مطرح و پس از تصویب برای صدور بدفتر کانون تسلیم دارد0
ب - تعیین و معرفی دو نفر از اعضای اصلی و یا علی البدل کانون برای شرکت در دادگاه بدوی سردفتران و دفتریاران 0
ج - تعیین یکنفر برای رسیدگی بوضعیت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران کیفی تشکیل دفترخانه های اسناد رسمی
تبصره - اقلا" هرسالی یکمرتبه بایستی دفاتر اسناد رسمی حوزه هر کانون از طرف کانون این محل رسیدگی شده و گزارش آن درکانون موجود باشد و تخلفاتی که در اعمال سردفتران و دفتریاران ملاحظه میشود برای تعقیب مختلف باداره کل ثبت اعلام میشود0
84- برای اینکه کانون سردفتران همیشه در اختیار سردفتران و دفتریاران باشد بایستی همه روزه (غیر از ایام تعطیل ) ازساعت 3 6بعداظهر دتف رکانون باز ودائر باشد0
85- در مواقع لزوم برای استماع سخنرانی مباحثات علمی کانون از سردفتران و دفتریاران حوزه خود دعوت خواهد نمود هر سردفتر و دفتریاری بدون عذرموجه از حضور در جلسه خودداری نماید مستحق تعقیب انتظامی خواهد بود0
مدیر کل ثبت

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1327/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :