جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره 1510/4958-م 1/3/1328

قسمت زیر به تبصره 1 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مصوب سال 1324 اضافه میشود:
هرگاه ارزش ملکی که سند مالکیت آن مفقود شده بیش از هزار ریال نباشد از انتشار آگهی مذکور فوق معاف و اداره ثبت پس از انجام تحقیقات لازم بطور کافی و احراز فقدان سند مالکیت درصدور المثنی اقدام خواهد نمود0
وزیر دادگستری - دکترسجادی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/03/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :