جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


بعموم دفاتر دادگاههای دادگستری استانها و شهرستانها و بخشهای خارج از مرکز لزوما" ابلاغ و تاکید میشود:
بعضی از دادخواستهای فرجامی که تاکنون از طریق دفاتر دادگاههای خارج از مرکز باداره دفتر دیوان عالی کشور رسیده غیر کامل و دارای نواقص ذیل میباشد:
1- تاریخ تقدیم دادخوسات فرجامی و پیوستهای آن بدفتر دادگستری مرجع تقدیم دادخواست معلوم نبوده و اگر معلوم هم باشد تاریخ با تمام حروف نوشته نشده و بواسطه نداشتن امضاء ازمتصدی مربوط نویسنده ومسئول آن مشخص نمی شود0
2- تایخ ابلاغ اخطار- رفع نقص بفرجام خواه نوشته نشده - اگر نوشته شده باشد برخلاف دستور متحدالمال (شماره 30498مورخ 27 بهمن 1308 مندرج در صفحه 188 و189 مجموعه قوانین و متحدالمال های سال 1308) وزارتی باتمام حروف نیست.
3- تاریخ ابلاغ دادخواست فرجامی و پیوستهای آن بفرجامخوانده و تایخ رسیدن پاسخ فرجام خوانده معلوم نیست.
4- در مواردی که دادخواست فرجامی از حکم صادر از دادگاه همان حوزه است پرونده بدوی وپژوهشی مربوط بموضوع همراه نشده است
5- یادداشت مخصوص دفتر مرجع تقدیم دادخواست فرجامی درباره چگونگی جریان اخطاری که بفرجامخواه شده و تفصیل ابلاغهائی که بفرجامخوانده بعمل آمه موافق ماده 540 قانون آئین دادرسی مدنی همراه دادخواست نیست که نظریه متصدی اقدام راجع به آن دانسته شود0
6- دادخواست فرجامی که خارج از مدت قانونی مندرج در ماده 516 آئین دادرسی مدنی دفتر دادگاههای خارج از مرکز داده شده باید بدستنور ماده 537 همان قانون بدادگاه محل تسلیم شود که قرار رد دادخواست صادر گردد و حال آنکه بدون توجه باین معنی و بی جهت دادخواست بجریان گذارده شده و پس از اقدامات مقدماتی بدیوان کشور فرستاده میشود0
با توجه بنکات مرقومه و بطور کلی دادخواست فرجامی که بدفاتر دادگاههای خارج از مرکز داده میشود در صورتی که خارج از مدت قانونی نباشد باید پس از رفع کلیه نواقص بمرکز ارسال گردد0
چون رعیات نشدن این دستور باعث بطور جریان و تضییع حقوق و بالنتیجه موجب کثرت شکایت و مراجعه ارباب رجوع میشود- لزوما" ابلاغ و تاکید میگردد که از این تاریخ ببعد مدیران دفاتر دادگاههای استانها و شهرستانها و بخشهای خارج از مرکز باید دستورهای مندرج در مواد530 و532 و534 و536 و540 قانون آئین دادرسی مدنی را در موردی که دادخواست فرجامی به آنها داده میشود کاملا" رعایت و وظایف قانونی خود را که در مورد مذکور مشروح است دقیقا" انجام دهند0
اداره دفتر دیوان عالی کشور همینکه مشاهده تخلف ازدستورهای قانونی که بموجب این بخشنامه تاکید شده نمود مکلف است مراتب را بوزارتخانه گزارش دهد تا متخلف تحت تعقیب اداری قرار گیرد0
وصول این بخشنامه را اطلاع دهید0
وزیر دادگستری

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1326/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :