جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره 6769/ت 26379ه 31/2/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/2/1381 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3901 ه/ب مورخ 18/1/1381 تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 32494/ت 24482ه مورخ 14/7/1380، موضوع اساسنامه بانک صنعت ومعدن بشرح ذیل اصلاح می شود:
در ماده (18) عبارت ( و بدون رعایت تبصره (4) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ) بعد ازعبارت ( بدون مجوز رئیس مجمع عمومی ) اضافه می گردد.
این متن به موجب نامه شماره 440/30/81 مورخ 18/2/381 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16679
تاریخ تصویب :
1381/02/08
تاریخ ابلاغ :
1381/03/18
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
موضوع :