جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


شماره 9776/ت 26351ه 6/3/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پیشنهاد شماره 8622/105 مورخ 27/1/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد تبصره ماه (1) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی - مصوب 1367- تصویب نمود:
نقاط شهری زیر به جدول شماره (3) پیوست تصویب نامه شماره 48952/ت 25784ه مورخ 9/11/1380 اضافه شود:
1- نقطه شهری بوئین و میاندشت (واقع در شهرستان فریدن استان اصفهان )
2- نقطه شهری شوشتر (واقع در شهرستان شوشتر استان خوزستان )
3- نقطه شهری داورزن (واقع در شهرستان سبزوار استان خراسان )
4- نقطه شهری سرخه (واقع در شهرستان سمنان استان سمنان )
5- نقطه شهری بافت (واقع در شهرستان بافت استان کرمان )
6- نقطه شهری بزنجان (واقع در شهرستان بافت استان کرمان )
از تاریخ این تصویب نامه نقاط شهری فوق الذکر مشمول مزایای قانونی موضوع بند(4) تصویب نامه شماره 48952/ت 25784ه مورخ 9/11/1380 با ضریب محرومیت (4) خواهد بود0
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16679
تاریخ تصویب :
1381/01/28
تاریخ ابلاغ :
1381/03/18
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :