جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره 9926/ت 21167ه 7/3/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 521/34/3/1/21217 مورخ 18/1/1378 وزارتخانه های کشور و راه و ترابری و به استناد ماده (6) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران - مصوب 1372 - آئین نامه اجرائی موضوع ماده (6) قانون یاد شده را بشرح زیر تصوب نمود:

ماده 1- حداکثر یک ماه پس از تاریخ اعلام تجهیز و آماده بهره برداری شدن پایانه مسافربری هر شهر براساس نقشه مصوب ومقررات مربوط توسط شهرداری هر شهر به سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور، شرکتهای حمل ونقل مسافربری در پایانه مسافربری مستقر خواهند شد.
تبصره : موسسات حمل ونقل مسافربری به منظور استقرار در پایانه مسافربری موظفند در ظرف مهلت مقرر توسط سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور، مطابق ضوابط ومقررات سازمان مذکور و قانون تجارت به صورت یکی از شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر وضعیت دهند، در غیر این صورت از ادامه فعالیت آنها جلوگیری بعمل خواهد آمد.
ماده 2- پس از استقرار کلیه شرکتهای حمل ونقل مسافر داخل پایانه های مسافربری شهر ، شهرداری هر شهر ( سازمان پایانه های مسافربری شهرداری ) در مهلت مقرر با هماهنگی سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور و نیروی انتظامی نسبت به تعطیل نمودن موسسات و شرکتهای حمل ونقل مسافربری برون شهری غیر مستقر درپایانه های یاد شده اقدام می نمایند. همچنین نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی حسب مورد از فعالیت وتردد وسایل نقلیه مسافربری عمومی برون شهری خارج از پایانه های مسافربری و تردد آنها در داخل شهر به جز از مسیرهای مجاز جلوگیری نموده و با متخلفان برابرمقررات برخورد خواهند نمود.
تبصره 1- مسیرهای مجاز یا ممنوع تردد خودروهای بین شهری در تهران به تصویب شورای حمل ونقل و ترافیک تهران و در سایرشهرها به تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان خواهدرسید.
تبصره 2- تصدی به امر حمل ونقل مسافر در درون شهرها ، مستلزم اخذ مجوز از شهرداری محل می باشد.
تبصره 3- شرکتهای حمل ونقل مسافربری برون شهری با رعایت ضوابط و مقررات شهرداری و سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور مکلفند دفاتر فروش بلیط و یا نمایندگی در موسسات مسافرتی مجاز در مناطق مختلف شهر علاوه بر ارائه بلیط در پایانه ها ایجادنمایند
تبصره 4- تردد خودروهای مسافربری برون شهری دربستی تحت پوشش شرکتهای حمل ونقل مسافربری در درون شهری براساس ضوابطی که توسط وزارتخانه های کشور، راه وترابری و فرهنگ وارشاد اسلامی با رعایت قوانین ومقررات مربوط تدوین می گردد، تعیین خواهدشد.
ماده 3- سازمان حمل و نقل و پایانه های کشورموظف است برنامه ها و نیازهای حمل ونقل مسافر هر شهر را جهت احداث ، تجهیز یاتوسعه پایانه های مسافربری ، به شهرداری (سازمان پایانه مسافربری شهرداری ) محل اعلام نماید.
تبصره 1- معیارهای فنی مربوط به احداث پایانه ها از سوی سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور تهیه و به وزارت کشور برای ابلاغ به شهرداریها اعلام می گردد تا با رعایت ضوابط مذکور، نقشه های اجرایی پایانه های مسافربری توسط شهرداری هر شهر تهیه گردد.
تبصره 2- مکان یابی احداث پایانه های مسافربری براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری طرح و نقشه های تفصیلی مصوب شهر، صورت می گیرد.
تبصره 3- شهرداری موظف به احداث پایانه مسافربری براساس ماده (5) قانون عنوان این آئین نامه می باشند. تعیین اولویت و موافقت با تاسیس پایانه های مسافربری عمومی توسط بخش خصوصی ویا تعاونی با رعایت قوانین ومقررات مربوط با هماهنگی شهرداری با سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور می باشد. شهرداری (سازمان پایانه های مسافربری شهرداری ) هر شهر، تسهیلات لازم را در جهت احداث پایانه های مسافربری توسط بخشهای خصوصی و یا تعاونی فراهم می نماید0 سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور نسبت به تامین اعتبار و تسهیلات مورد نیاز احداث پایانه توسط شهرداری ، بخش خصوصی و تعاونی ، از طریق منابع مالی در اختیار سازمان اقدام می نماید0
ماده 4- برنامه ریزی و سیاست گذاری در زمینه تعیین زمان حرکت سرویسهای مسافربر، ایجاد خطوط جدید، کیفیت ارائه خدمات مسافربری توسط شرکتهای حمل ونقل مسافربری بر عهده وزارت راه و ترابری (سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور) می باشد0
تبصره 1: تشکیلات و سازمانهای اداری مستقر در پایانه های مسافربری که حسب وظایف قانونی به نحوی عهده دار مسئولیتی درامور پایانه می باشند، حق مداخله در امور یکدیگر را ندارند ومدیریت داخلی پایانه ها با شهرداری (سازمان پایانه های مسافربری شهرداری ) می باشد0
تبصره 2: وزارت راه وترابری (سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور) در زمینه اصلاح ، تجهیز و نوسازی ناوگان موجود مسافربری از لحاظ کیفی وکمی و همچنین ارزیابی و اصلاح سیستم موجود در نحوه ارائه خدمات متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور توسط شرکتهای مسافربری و به کارگیری اهرم های لازم وامکانات در جهت ارتقای سطح ایمنی و ارائه خدمات کیفی وکمی نیروهای شاغل در بخش حمل و نقل مسافر، برنامه ریزی وسیاستگذاری می نماید.
تبصره 3 : هر گونه تبلیغات ونصب تابلو درفضای عمومی پایانه ها توسط شرکتهای مسافری ممنوع می باشد مگر با اخذ مجوز ازمدیریت پایانه مسافربری.
تبصره 4: سازمان فعالیت پایانه های مسافربری با توجه به نیازهر شهر، با هماهنگی سازمان حمل و نقل و پایانه های استان ، توسط مدیریت پایانه های مسافربری شهرداری تعیین واعلام خواهد شد0
ماده 5- فقط آن دسته از وسایل نقله مسافربری اجازه ورود به محوطه پایانه مسافربری عمومی را خواهند داشت که تحت پوشش ویا نمایندگی یکی از شرکتهای مستقر در پایانه بوده و مطابق ضوابط سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور مجاز به فعالیت در حمل ونقل عمومی مسافربری باشند ، در غیر اینصورت مدیریت پایانه باهمکاری نیروی انتظامی از ورود این گونه وسایل نقلیه به داخل پایانه جلوگیری خواهد نمود و مراتب را جهت برخورد قانونی به سازمان حمل ونقل و پایانه استان ، اعلام می نماید.
تبصره - در ایام ویژه با تشخیص سازمان حمل ونقل وپایانه های کشور و واحدهای تابع آن ، ورود وسایل نقلیه مسافربری متفرقه اعم از وسایل نقلیه پلاک سفید ، پلاک دولتی و عمومی به داخل پایانه مسافربری در جهت تسهیل در جابجایی مسافران با اطلاع و هماهنگی شهرداری (سازمان پایانه مسافربری شهرداری ) مربوط بلامانع خواهدبود
شرکتهای حمل ونقل مسافربری استفاده کننده از وسایل نقلیه مذکور در این تبصره نیز مکلفند مقررات مربوط به حمل ونقل مسافر اخذ عوارض ، سایر قوانین از جمله ایمنی ومقررات راهنمایی و رانندگی و دستورالعمل های شهرداری (سازمان پایانه های مسافربری شهرداری ) و سازمان و حمل نقل و پایانه را رعایت نمایند، درغیر اینصورت از تردد آنها توسط راهنمایی و رانندگی و پلیس راه جلوگیری بعمل خواهد آمد0
ماده 6- شرکتهای حمل ونقل مسافربری مکلفند فقط در محلهای تعیین شده توسط شهرداری (سازمان پایانه های مسافربری شهرداری ) در داخل پایانه نسبت به سوار و پیاده نمودن مسافران وسایل نقلیه مسافربری خود اقدام نمایند و در صورت تخلف ، مدیریت پایانه های شهرداری با همکاری نیروی انتظامی نسبت به جلوگیری از تخلف اقدام و موضوع را به سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور اعلام خواهد نمود0
تبصره : جلوگیری و برخورد قانونی با رانندگان متخلفی که در خارج از پااینه اقدام به سوار یا پیاده نمودن مسافر می نمایند، به عهده ادارات راهنمایی و رانندگی می باشد.
ماده 7- هر شرکت مسافربری در چارچوب قرارداد منعقد شده با شهرداری موظف به حفظ و نگهداری ابنیه ، مستحدثات ، فضای سبز و تاسیاست و همچنین محوطه مجاور در محل مورد واگذاری می باشند ودر صورت تخلف و ورود ضرر و زیان ، موظف به پرداخت خسارت به شهرداری و رفع نقص وارد شده می باشند.
تبصره 1- شرکتهای مسافربری که رانندگان وسایل نقلیه آنها مبادرت به شستشو یا تعویض روغن و یا تعمیر و تعویض وسایل یدکی وسایط نقلیه خود در محلهای غیر مجاز پایانه های مسافربری نمایند متخلف محسوب و برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 2- هیچ یک از شرکتهای مسافربری حق واگذاری تمام یا قسمتی از غرفه مربوط را به غیر، بدون کسب مجوز از شهرداری (سازمان پایانه های مسافربری شهرداری ) ندارد. همچنین تغییرات جزیی و تغییر دکور غرفه شرکتها با نظارت و اجازه شهرداری و با هزینه شرکت مربوط امکان پذیر خواهد بود0
ماه 8- نرخ گذاری در امر مسافربری برون شهری با اخذ نظر کارشناسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر عهده وزارت راه وترابری (سازمان حمل ونقل وپایانه های کشور) می باشد0
تبصره : نظارت وکنترل بر حسن اجرای نرخهای مصوب بر عهده سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور می باشد0
ماده 9- مالکیت ومدیریت تاسیسات پایانه ها ومسئولیت خدمات و انتظامات داخلی پایانه و حفظ و نگهداری تاسیسات آن به عهده شهرداری (سازمان پایانه های مسافربری شهرداری ) تعیین می گردد، خواهند بود0
تبصره 1- نیروی انتظامی در جهت تامین امنیت داخلی پایانه ها، با مدیریت پایانه ها همکاری خواهد نمود.
تبصره 2- غرفه های تجاری پایانه ها از نظر رعایت اصول بهداشتی ، رعایت نرخهای مصوب و سایرمقرارت صنفی تابع قوانین مربوط خواهند بود0 شهرداری (سازمان پایانه های مسافربری شهرداری ) موظف است تسهیلات مورد نیاز را جهت نظارت سازمانهای مسئول فراهم نماید0 نظارت سازمانهای مسئول ، رافع مسئولیت شهرداری نخواهد بود0
تبصره 3- مالکیت پایانه ها با تایید شهرداریها قابل واگذاری به بخش غیر دولتی (خصوصی ) خواهند بود.
ماده 10- شهرداریها (سازمان پایانه های مسافربری شهرداری ) مکلفند به تناسب امکانات مالی نسبت به ایجاد مرکز شستشوی خودرو (کارواش ) ، جایگاههای سوخت ، مرکز معاینه خودرو ، خوابگاه رانندگان و سایر تاسیسات رفاهی و خدماتی مورد نیاز براساس نقشه مصوب در پایانه های مسافربری برون شهری اقدام نماید0
ماده 11- شرکتهای مسافربری موظفند پس ازفروش بلیط به مسافران نسبت به تهیه و تنظیم صورت وضعیت مسافری اقدام نمایند0 ضوابط مروبط به نحوه تهیه و تنظیم ارائه صورت وضعیت مسافری به شرکتهای مسافربری در دستورالعمل و بخشنامه های صادر شده وزارت راه وترابری (سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور) براساس مقررات مربوط مشصخ و عمل خواهد شد و شرکتهای مذکور موظفند به هنگام صدور بلیط برای مسافران برابر تعرفه های عوراض مصوب ، عوارض مربوط را وصول و به حساب شهرداری شهر ( سازمان پایانه های مسافر بری شهرداری ) واریز نمایند0
شهرداری (سازمان پایانه های مسافربری شهرداری ) می تواندصورت وضعیتهای مسافربری را جهت کنترل اخذ عوارض ، مورد بررسی قرار دهد0 سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور موظف است از تحویل صورت وضعیت به شرکتهای مسافربری که دارای بدهی به شهرداری (سازمان پایانه های مسافربری شهرداری ) هستند، خودداری نماید0
ماده 12- شرکتهای مسافربری مجاز به تعطیل شرکت یا شعبه آن و یا سرویسهای خود نمی باشند. در صورتیکه شرکت مسافربری بیش از 3 ماه فعالیت ننماید، فعالیت مجدد آن منوط به رعایت کلیه ضوابط و شرایط مقرر وکسب پروانه فعالیت جدید از سازمان حمل ونقل پایانه های استان و با رعایت مفاد آئین نامه شرایط خاص تشکیل شرکتهای مسافربری موضوع ماده دوم لایحه قانونی احداث ترمینالها مصوب 1367 - امکان پذیر می باشد0 شرکتهای مذکور موظفند اجاره بهاو کلیه حقوق شهرداری را تا زمان تحویل غرفه پرداخت نمایند0
ماده 13- کلیه شرکتهای مسافربری موظف به اجرای دقیق مفاد آئنی نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهای صادر شده ازوزارت راه وترابری (سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور) و شهرداریهای کشور (سازمان پایانه های مسافربری شهرداری ) در چهارچوب وظایف قانونی وکلیه قوانین ومقررات حمل ونقل عمومی کشور می باشند0 مدیریت شرکتها موظفن ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه قوانین ومقررات و دستورالعملهاو بخشنامه های صادر شده به اطلاع کارکنان ورانندگان شرکتها و شعب و نمایندگیهای آنها برسد0
ماده 14- هرگروه رانندگان ، کمک رانندگان ، مهمانداران ، مسئولان وکارکنان شرکتهای حمل ونقل مسافربری موظفند ازلباسهای هم شکل مورد تایید سازمان حمل ونقل پایانه های کشور استفاده نمایند0
ماده 15- رعایت مقررات وضوابط ایمنی ،کیفیت خدمات ونحوه عملکرد شرکتها وموسسات مسافربری توسط سازمان حمل ونقل و پایانه های استان در طول سال مورد بررسی وارزیابی قرار گرفته ومراتب در پرونده های مربوط درج و طبق مقررات نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد شد0
ماده 16- سازمان حمل ونقل وپایانه های کشور موظف است اطلاعات مربوط به برنامه زمان بندی حرکت ناوگان شرکتهای مسافربری ،محل استقرار دفاتر شهری شرکتهای مسافربری ، غرفه های مستقر درپایانه ها اطلاعات راهها و غیره را از شرکتها و ارگانهای ذیربط دریافت ودر اختیار سازمان پایانه های شهرداری (شهرداری ) ذیربط قرار دهد0 سازمان پایانه های شهرداری نیز پیرو اطلاعات اخذ شده فوق ، مکلف است نسبت به راه اندازی مرکز اطلاع رسانی اقدام نماید0 این مرکز اطلاعات شهری ، اطلاعات راهها، هتلها و استراحتگاههای مسیر و اطلاعات مربوط به زمان بندی حرکت ناوگان همراه با مبادی ومقاصد ومسرهای ترکیبی شرکتهای حمل ونقل را به آگاهی عموم و به منظور کاهش مراجعات حضوری به شهروندان ارائه می نماید0
ماده 17- تخطی از مقرارت این آئین نامه تخلف محسوب شده و شهرداری با متخلفان برابر ضوابط ، دستورالعملها و قوانین و مقرارت مربوط حسب مورد برخور خواهد نمود0 سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور نیز برابر آئین نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطیل موسسات مسافربری و حمل و نقل زمینی موضوع قانون اصلاح ماده (14) اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی با شرکتها و موسسات حمل ونقل مسافری متخلف برخورد می نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16679
تاریخ تصویب :
1381/02/29
تاریخ ابلاغ :
1381/03/18
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت راه وترابری
موضوع :