×

قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران

قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران

قانون-تعیین-واحد-و-مقیاس-پول-قانونی-ایران
ماده اول - مقیاس طلا
واحد پول قانونی ایران ریال طلا است که به صد دینار تقسیم می شود.
ماده دوم - مسکوک مضروب و جز واحد مقیاس
مسکوکات قانونی در جریان عبارتند از:
الف - مسکوک طلا: سکه طلای بیست ریالی به نام "پهلوی ".
سکه طلای ده ریالی به نام "نیم پهلوی ".
ب - مسکوک نقره : سکه نقره نیم ریالی
سکه نقره یک ریالی
سکه نقره دو ریالی
سکه نقره پنج ریالی
ج - مسکوکات نیکل : سکه نیکل پنج دیناری
سکه نیکل ده دیناری
سکه نیکل بیست و پنج دیناری
د - مسکوکات مس : سکه مس یک دیناری
سکه مس دو دیناری
ماده سوم - وزن خالص و وزن مسکوک
الف - یک ریال معادل با - 3661191/0 گرم طلای خالص .
ب - مسکوک طلای بیست ریالی یا پهلوی دارای 322382/7 گرم طلای خالص است
و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرم طلای خالص را به مصرف ضرب 5675/136 عدد
مسکوک یک پهلوی برساند.
ج - مسکوک طلای ده ریالی یا نیم پهلوی دارای 661191/3 گرم طلای خالص
است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرم طلای خالص را به مصرف ضرب 135/273
عدد مسکوک نیم پهلوی برساند.
د - مسکوک نقره نیم ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و
نماینده نیم ریال طلا می باشد دارای 2500/2 گرم نقره خالص است و ضرابخانه
دولتی باید یک کیلوگرم نقره خالص را به مصرف ضرب 444/444 عدد مسکوک نیم
ریالی برساند.
ه - مسکوک نقره یک ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و
نماینده یک ریال طلا می باشد دارای 5000/4 گرم نقره خالص است و ضرابخانه
دولتی باید یک کیلوگرم نقره خالص را به مصرف ضرب 222/222 عدد مسکوک یک
ریالی برساند.
و - مسکوک نقره دو ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و
نماینده دو ریال طلا می باشد دارای 9 گرم نقره خالص است و ضرابخانه دولتی
باید یک کیلوگرم نقره خالص را به مصرف ضرب 111/111 عدد مسکوک دو ریالی
برساند.
ز - مسکوک نقره پنج ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و
نماینده پنج ریال طلا می باشد دارای 5000/22 گرم نقره خالص است و ضرابخانه
دولتی باید یک کیلوگرم نقره خالص را به مصرف ضرب 444/44 عدد مسکوک پنج
ریالی برساند.
تبصره - میزان عیار مسکوکات طلا (مذکوره در بندهای "ب ". "ج " فوق )
عبارت از 900 در 1000 طلای خالص و یک صد در هزار مس است و میزان عیار
مسکوکات نقره (مذکوره در بندهای "د". "ه ". "و". "ز".) عبارت از 900 در
1000 نقره خالص یک صد در هزار مس است .
ماده 4 - طریقه و طرز ضرب و حد ترخص
برای تامین مقررات قانونی مربوطه به وزن خالص و اوزان مسکوک و تعیین
ابعاد مسکوک نظامنامه طریقه ضرب مسکوکات را هیات دولت تعیین و تصویب
خواهد کرد.
مسکوکات طلا فردا ممکن است از حیث وزن مسکوکی تا میزان حداکثر (2)/(1)2 در
هزار و از حیث عیار تا میزان حداکثر 2 در هزار نسبت به حد قانونی معینه
در ماده 3 اختلاف کسری یا اضافی (حد ترخص قانونی ) داشته باشد و همچنین
مسکوک نقره فردا ممکن است از حیث وزن مسکوکی تا میزان حداکثر ده در هزار
و از حیث عیار تا میزان حداکثر سه در هزار نسبت به حد قانونی معینه در
ماده 3 اختلاف کسری یا اضافی (حد ترخص قانونی ) داشته باشد ولی
من حیث المجموع باید با مقررات ماده 3 کاملا تطبیق نماید.
ماده 5 - شکل و سکه مسکوکات
الف - کلیه مسکوکات مذکوره در ماده 2 مدور خواهند بود.
ب - مسکوکات طلا در یک طرف تمثال اعلیحضرت همایونی شاهنشاه ایران و در
طرف دیگر شیر و خورشید و قیمت مسکوک و سنه ضرب را خواهند داشت .
ج - مسکوکات نقره در یک طرف شیر و خورشید و در طرف دیگر عدد مشخص
قیمت قانونی مسکوک و سنه ضرب را خواهند داشت .
د - مسکوکات نیکل و مس در یک طرف شیر و خورشید و در طرف دیگر عدد
مشخص قیمت قانونی مسکوک و سنه ضرب را خواهند داشت .
ماده ششم - حق ضرب
ضرب کلیه مسکوکات ایران منحصرا در ضرابخانه دولتی به عمل خواهد آمد ضرب
مسکوک طلا برای عموم افراد آزاد است و حق الضرب برای هر کیلوگرم طلای خالص
نباید از ده ریال تجاوز کند.
ضرب مسکوک نقره و نیکل و مس منحصر به دولت است و این حق به هیچ وجه
من الوجوه قابل انتقال نخواهد بود.
ماده 7 - حد قبول مسکوک نیکل و مس
برای هیچکس قبول مسکوکات نیکل و مس بیش از مبلغ دو ریال در تبدیل و
معاملات اجباری نیست ولی دوائر دولتی از این قاعده مستثنی بوده و هر قدر
مسکوک نیکل و مس بابت مالیات و عوارض داده شود باید قبول نمایند بانک ملی
و شعبات آن نیز به نمایندگی و حساب دولت هر مقدار از مسکوکات مزبور را که
به آنها تسلیم نمایند تبدیل خواهند نمود.
ماده 8 - مسکوک معیوب و قلب
ضرب و به جریان انداختن مسکوکاتی که مخالف مقررات این قانون تهیه شود
ممنوع است مسکوکات مذکور در این قانون در صورتی که معیوب باشند مانند
مسکوک سوراخ دار یا شکسته یا دسته دار یا مسکوکاتی که به وسیله مواد
شیمیایی و تیزآبی یا به وسیله آلات و ادوات از مقدار فلزی آن مصنوعا کاسته
شده باشد دارای اعتبار مسکوکی نبوده و جریان قانونی نخواهد داشت .
ماده 9 - ذخیره مسکوکات
حفظ و نگاهداری ذخیره ای که لااقل باید معادل با مبلغ کل مسکوک نقره و نیکل
و مس باشد اجباری است و ذخیره مذکور مرکب خواهد بود از مسکوک طلا یا شمش
طلا یا اسعار خارجی ممالکی که خرید و فروش و معاملات طلا در آنجا آزاد باشد
ذخیره قانونی مذکور در بانک ملی ایران به امانت گذارده می شود و بانک
مزبور قسمت شمش و نقود را در ایران و قسمت اسعار خارجی را بر طبق تعلیمات
هیات دولت در بانک های درجه اول خارجه نگاهداری و حفظ خواهد نمود.
ماهی دو مرتبه صورت وضعیت ذخیره قانونی و مقدار مسکوک نقره و نیکل و مس
در جریان با امضا مفتش دولت در بانک ملی ایران و رییس بانک ملی ایران و
خزانه داری کل و یک نفر مفتش به انتخاب مجلس شورای ملی منتشر و در جراید
به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده 10 - اخذ حقوق و عوارض دولتی
از تاریخ اجرا این قانون کلیه حقوق و عوارض دولتی که در سرحدات مملکتی در
موقع ورود و خروج اخذ می شود (اعم از اینکه در خود سرحد اخذ شود یا در
داخله مملکت ) مانند حقوق گمرکی و حق انحصار قند و چای و تاکس راه و حق
انحصار دخانیات و تریاک و عوارضی که در سفارتخانه ها و کنسولگری ها در
خارجه اخذ می شود وجوه تذکره و ویزا و امثال آنها بر اساس ریال طلا مطابق
تسعیری که دولت معین خواهد کرد اخذ خواهد شد.
ماده 11 - تاریخ رواج
تاریخ رواج ریال و تاریخ و طرز تبدیل قران به ریال و طرز تبدیل ریال نقره
به ریال طلا و یا اسعار خارجی و حد ضرب ریال نقره و مسکوکات نیکل و مسی بر
طبق قانون جداگانه ای که باید در ظرف مدتی که بیش از یک سال نباشد به
تصویب مجلس شورای ملی برسد معین خواهد شد.
ماده 12 - ممنوعات و مجازات
ورود طلا به ایران آزاد است .
ورود نقره به هر شکل به استثنای اشیا نقره صنعتی ممنوع است و همچنین ضرب
مسکوکی که تا به حال در جریان است ممنوع است .
خروج طلا و نقره به هر شکل به استثنا اشیایی که در نظامنامه علیحده معین
خواهد شد ممنوع خواهد بود متخلفین از مقررات این قانون علاوه بر ضبط عین
مال به تادیه یک برابر الی ضعف مبلغ مورد تخلف و به حبس از یک الی سه سال
محکوم خواهند شد.
ماده 13 - خرید طلا به حساب دولت
بانک ملی ایران در تهران موظف است در هر موقع طلا را بر اساس حداکثر 35
/2721 ریال برای هر کیلوگرم طلای خالص به حساب دولت خریداری نماید خرید طلا
در شعب بانک در ولایات اختیاری خواهد بود و خرید بر اساس قیمت مرکز با
کسورات بابت حمل و نقل به ضرابخانه دولتی و بیمه و مخارج تعیین عیار به
عمل خواهد آمد مخارج تعیین عیار چه در مرکز و چه در ولایات در هر صورت به
عهده فروشنده خواهد بود فقط عرضه هایی که بیش از یک کیلوگرم باشد مورد
قبول و خرید خواهد شد.
ماده 14 - تاریخ اجرا
این قانون از اول فروردین ماه 1309 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
قانون فوق که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه 27 اسفند ماه 1308 شمسی
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1308/12/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.