×

قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول

قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول

قانون-اصلاح-قانون-واحد-و-مقیاس-پول
ماده 1 - در قانون واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوبه 27 اسفند 1308
تغییرات ذیل به عمل می آید:
در ماده 2 فقره الف به نحو ذیل اصلاح می شود:
مسکوک طلا - سکه طلای صد ریالی به نام (پهلوی )
مسکوک طلا - سکه طلای پنجاه ریالی به نام (نیم پهلوی )
فقره د راجع به مسکوکات مس حذف می شود.
در ماده 3 اصلاحات ذیل به عمل می آید:
فقره الف - یک ریال معادل با 07322382/0 گرام طلای خالص .
فقره ب - مسکوک طلای پنجاه ریالی یا نیم پهلوی دارای 661191/3 گرام طلای
خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرم طلای خالص را به مصرف ضرب 135
/273 عدد مسکوک نیم پهلوی برساند.
فقره ج - مسکوک طلای صد ریالی یا پهلوی دارای 322382/7 گرام طلای خالص است
و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرم طلای خالص را به مصرف ضرب 5675/136 عدد
مسکوک یک پهلوی برساند.
فقره د - مسکوک نقره نیم ریالی که در داخله
مملکت جریان قانونی دارد و نماینده نیم ریال طلا می باشد دارای 07/2 گرام
نقره خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرم نقره خالص را به مصرف
ضرب 0916/483 عدد مسکوک نیم ریالی برساند.
فقره ه - مسکوک نقره یک ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و
نماینده یک ریال طلا می باشد دارای 14/4 گرام نقره خالص است و ضرابخانه
دولتی باید یک کیلوگرم نقره خالص را به مصرف ضرب 548/241 عدد مسکوک یک
ریالی برساند.
فقره و - مسکوک نقره دو ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و
نماینده دو ریال طلا می باشد دارای 28/8 گرام نقره خالص بوده و ضرابخانه
دولتی باید یک کیلوگرم نقره خالص را به مصرف ضرب 774/120 عدد مسکوک دو
ریالی برساند.
فقره ز - مسکوک نقره پنج ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و
نماینده پنج ریال طلا می باشد دارای 70/20 گرام نقره خالص است و ضرابخانه
دولتی باید یک کیلوگرم نقره خالص را به مصرف ضرب 309/48 عدد مسکوک پنج
ریالی برساند.
تبصره - میزان عیار مسکوکات
طلا عبارت از نهصد در هزار طلای خالص و یک صد در هزار مس است و میزان عیار
مسکوکات نقره عبارت از 828 در هزار نقره خالص و 172 در هزار مس است .
ماده 7 به نحو ذیل اصلاح می شود:
برای هیچ کس قبول مسکوکات نیکل بیش از مبلغ ده ریال در تبدیل و معاملات
اجباری نیست ولی دوایر دولتی از این قاعده مستثنی بوده و هر قدر مسکوک
نیکل بابت مالیات و عوارض داده می شود باید قبول نماید.
بانک ملی و شعبات آن نیز به نمایندگی و حساب دولت هر مقدار مسکوک مزبور
را که به آنها تسلیم نمایند تبدیل خواهند نمود.
ماده 9 راجع به ذخیره مسکوکات ملغی می شود.
در ماده 10 در آخر ماده عبارت (مطابق تسعیری که دولت معین خواهد کرد) حذف
می شود.
ماده 13 ملغی می شود.
ماده 2 - از اول فروردین 1311 به بعد مسکوکات طلای یک پهلوی و نیم
پهلوی و مسکوکات نقره نیم ریالی و یک ریالی و دو ریالی و پنج ریالی و
مسکوکات نیکل 5 دیناری و ده دیناری و بیست و پنج دیناری و اسکناس های پنج
ریالی و ده ریالی و بیست ریالی و پنجاه ریالی و صد ریالی و پانصد ریالی
کمپانی اسکناس امریکایی در نیویورک به طبع رسیده است رواج پیدا کرده و
دارای اعتبار قانونی برای معاملات خواهد بود.
ماده 3 - از تاریخ تصویب این قانون ضرب مسکوکات طلای فعلی و مسکوکات
نقره ده شاهی و یک قران و دو قران و پنج قران و مسکوکات نیکلی یک شاهی و
دو شاهی ممنوع می باشند ولی مسکوکات مذکوره تا اول مهر 1311 دارای اعتبار
قانونی بوده و حق رواج خواهند داشت و پس از تاریخ مزبور اعتبار پول
قانونی مملکت از آنها سلب می شود.*
ماده 4 - از تاریخ اول فروردین تا اول مهر 1311 هر یک قران نقره و یا
یک هزار دینار مسکوک نیکل رایج فعلی مساوی با یک ریال نقره بوده و در
صورت تقاضا باید فورا از طرف بانک ملی تبدیل به مسکوک جدید بشود ولی پس
از اول مهر 1311 مسکوکات نقره قرانی و مسکوکات نیکلی فقط به قیمت فلز از
طرف دولت پذیرفته خواهد شد.
نسبت به تعهداتی که پس از تاریخ اول مهر 1311 باید انجام شود در مقابل هر
یک قران یک ریال تادیه می شود.
ماده 5 - به بانک ملی برای مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون اجازه
انحصاری انتشار اسکناس های مذکوره در ماده 2 که مبلغا به نود میلیون ریال
بالغ می شود واگذار می گردد و پس از انقضای ده سال در صورتی که مطابق قانون
مخصوص حق انحصاری مزبور ملغی نشود برای ده سال دیگر به خودی خود تمدید
خواهد شد و به همین ترتیب برای دوره های ده ساله عمل خواهد شد.
تعداد اسکناس های مذکوره به شرح ذیل است :
اسکناس پنج ریالی چهار میلیون ورقه
اسکناس ده ریالی دو میلیون ورقه
اسکناس بیست ریالی یک میلیون ورقه
اسکناس پنجاه ریالی دویست هزار ورقه
اسکناس صد ریالی یک صد هزار ورقه
اسکناس پانصد ریالی بیست هزار ورقه
جمعا هفت میلیون و سیصد و بیست هزار ورقه
به بانک ملی اجازه داده می شود که علاوه بر نود میلیون اسکناسهای مذکوره در
فوق دویست و پنجاه میلیون ریال اسکناس دیگر که در ضمن آن مبلغی اسکناس
هزار ریالی خواهد بود طبع کرده و به جریان بیندازد به این ترتیب میزان کل
اسکناسهای در جریان به مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال بالغ خواهد گردید.
ماده 6 - دولت مکلف است که لااقل به میزان صدی شصت اسکناسهای رایج
مسکوک نقره در جریان داشته باشد.
ماده 7 - میزان مسکوک نیکل پنج دیناری و ده دیناری و بیست و پنج
دیناری که در جریان باید باشد نباید از سه میلیون ریال تجاوز بکند و ضرب
اضافی مسکوکات مذکوره در هر موقع منوط به قانون مخصوصی خواهد بود.
ماده 8 - دولت مکلف است که معادل مبلغ کل اسکناسهای منتشره و مسکوک
نیکل ذخیره که عبارت از مسکوک و شمش طلا و مسکوک و شمش نقره و اسعار خارجی
ممالکی که خرید و فروش و صدور و معاملات طلا در آنجا آزاد باشد موجود داشته
باشد آن قسمت از ذخیره مذکور که در جریان نباشد در بانک ملی به امانت
گذارده می شود.
بانک مزبور قسمت شمش و نقود را در ایران و قسمت اسعار خارجی را بر طبق
تعلیمات کتبی هیات دولت در بانک های درجه اول خارجه نگاهداری خواهد نمود.
ماده 9 - برای نظارت در ذخیره مذکور در ماده قبل هیات مخصوصی مرکب
از هفت نفر به شرح ذیل :
از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان - از طرف هیات وزرا یک نفر -
مدعی العموم دیوان عالی تمیز - رییس بانک ملی - خزانه دار کل - مفتش دولت
در بانک ملی ماموریت خواهد داشت که ماهی یک مرتبه به وضعیت و حساب ذخیره
مزبور رسیدگی کرده و راپرتی که حاکی از مبلغ اسکناسهای در جریان و
مسکوکات طلا و نقره و نیکل و شمشهای طلا و نقره و اسعار موجوده تهیه و
تنظیم نموده به دولت بدهند. راپرتهای مزبور از طرف دولت برای اطلاع عامه
منتشر خواهد گردید.
مدت ماموریت دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملی و نماینده هیات دولت یک سال
بوده و در اولین جلسه مجلس شورای ملی و هیات وزرا در اردیبهشت هر سال و
اگر در آن موقع مجلس دایر نباشد در اولین جلسه که مجلس شورای ملی رسمی
می شود انتخاب خواهند شد.
ماده 10 - به بانک ملی اجازه داده می شود که تا اعاده اوضاع عادی
اقتصادی و استقرار تعهد تادیه طلا و یا اسعار خارجی در روی پایه طلا در
سایر ممالک که به واسطه بحران عمومی حاصل شده است از تادیه مسکوک طلا و یا
شمش طلا و یا اسعار خارجی در مقابل مسکوکات نقره و یا اسکناسهای منتشره
خودداری نماید ولی بانک ملی مکلف خواهد بود که در تهران بدون محدودیت و
در ولایات در حدود ذخیره مسکوک نقره خود در هر موقع که کسی تقاضا بکند
بلاتاخیر اسکناسهای منتشره و مسکوکات نیکل را مبدل به ریال نقره بنماید.
ماده 11 - انتشار اسکناس بیش از مبالغ معینه در این قانون اکیدا ممنوع
است .
انتشار اسکناسهای اضافی در هر دفعه منوط به اجازه مخصوص است که باید بر
طبق قانون مخصوصی تحصیل شود.
ماده 12 - صدور طلا و ورود نقره در هر موقع که برای احتیاجات مسلم
اقتصادی مملکت لازم شود به توسط بانک ملی و بر حسب اجازه مخصوص هیات دولت
به عمل خواهد آمد.
ماده 13 - کلیه کسانی که از قبول پول رایج مملکت استنکاف نمایند به
مجازات های معینه در قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.
ماده 14 - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده می شود.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و دوم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1310/12/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.