×

قانون حق الثبت وسائط نقلیه

قانون حق الثبت وسائط نقلیه

قانون-حق-الثبت-وسائط-نقلیه
ماده 1 - از تاریخ اجرای این قانون حق الثبت ذیل از وسائط نقلیه به
ترتیب اقساط ماهیانه ماخوذ خواهد شد:
الف - از اتومبیلهای بارکش (کامیون ) سالیانه
1 - از کامیونهای یک تنی و دو تنی سالیانه 66 تومان
2 - از کامیونهای سه تنی و چهار تنی سالیانه 84 تومان
3 - از کامیونهای پنج تنی سالیانه 108 تومان
ب - از اتومبیلهای شخصی و کرایه برای مسافرین سالیانه 120
تومان
ج - از کامیونها و اتوبوسهای کرایه برای مسافرین سالیانه 180
تومان
د - از گاریها و دلیجانهای سه اسبه و چهار اسبه سالیانه 36
تومان
ه - از کالسکه و درشکه شخصی و کرایه سالیانه 36
تومان
و - از عرابه های دو اسبه سالیانه 18
تومان
ز - از موتورسیکلت ها سالیانه 12
تومان
ماده 2 - از وسائط نقلیه خارجی که موقتا داخل خاک ایران می شوند بابت
هر یک ماه یا هر قسمت از ماه که در داخله توقف نمایند خمس حق الثبت تمام
سال که در فوق ذکر شده است دریافت خواهد شد.
ماده 3 - صاحبان وسائط نقلیه در دو ماده فوق مکلف هستند که در ظرف دو
هفته دارا بودن آنها را به مامورین مالیه محل اطلاع بدهند و الا برای مدتی
که مالیات نپرداخته باشند ضعف مالیات از آنها ماخوذ خواهد شد و در صورت
استنکاف عین وسائط نقلیه توقیف و پس از شش ماه در صورت عدم پرداخت ضعف
مالیات تا روز توقیف و مخارج نگاهداری به فروش رسیده و مازاد طلب مالیه
به صاحبان آنها مسترد خواهد شد.
در صورتی که صاحبان وسائط نقلیه بخواهند آنها را از جریان خارج نمایند
باید به اداره مالیه محل اطلاع بدهند تا اینکه وسائط نقلیه مذکوره به مهر
سربی ممهور (پلمپه ) شود به طوری که قابل حرکت نباشد و از تاریخ پلمپ شدن
دیگر مالیات از آنها ماخوذ نخواهد شد. برداشتن پلمپ باید به وسیله
مامورین مالیه به عمل آید.
تبصره 1 - برای امتحان و آزمایش که در موقع فروش وسائط نقلیه پلمپ
شده معمول است و تعمیر مامورین مالیه مکلف هستند به تقاضای طرفین معامله
پلمپ را برداشته و جواز موقتی برای امتحان و آزمایش و یا تعمیر بدهند.
تبصره 2 - در صورتی که صاحبان وسائط نقلیه برای توقیف وسائط نقلیه
خود محلی را پیشنهاد نمایند اداره حق الثبت مکلف به موافقت خواهد بود.
ماده 4 - وسائط نقلیه مخصوص سلطنتی و قشونی و مامورین سیاسی خارجه از
تادیه مالیات معاف خواهند بود و بقیه وسائط نقلیه اعم از دولتی و وسائط
نقلیه متعلق به صاحب منصبان و سایر اعضای موسسات ملی و لشگری و کشوری
محکوم به تادیه مالیات خواهند بود.
ماده 5 - عوائد حاصله از حق الثبت نقلیه جز عوائد عمومی مملکت محسوب
خواهد گردید.
ماده 6 - مالیاتهای مذکور در این قانون از اول سال 1309 ماخوذ خواهد
شد و مواد مربوطه به وسائط نقلیه در قانون مالیات راه و الغای عوارض و
مالیات های بلدی مصوبه 19 بهمن 1304 از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه دوازدهم فروردین ماه یک هزار
و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1309/01/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.