جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی در جلسه 14 اردیبهشت ماه 1309 عهدنامه
مودت بین دولت ایران و دولت ایتالیا را که مشتمل بر چهار ماده و یک
پروتکل اختتامیه می باشد و در تاریخ 14 شهریور ماه 1308 (5 سپتامبر 1929)
بین دولتین مزبور منعقد و از طرف نمایندگان آنها امضا شده است تصویب
نموده و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه 14
اردیبهشت ماه 1309 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی ایتالیا
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه ایتالیا نظر به اینکه مایل
هستند روابط دوستی قدیمی بین مملکتین را تحکیم نمایند به عقد عهدنامه
مودت تصمیم نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران - جناب اشرف آقای مهدیقلی خان هدایت رییس الوزرا
اعلیحضرت پادشاه ایتالیا - جناب ژیولیودانئو وزیر مختار و ایلچی مخصوص
ایتالیا در تهران .
ماده اول - بین دولتین ایران و ایتالیا و اتباع مملکتین صلح خلل ناپذیر و
دوستی صمیمانه دائمی برقرار خواهد بود.
ماده دوم - دولتین متعاهدتین موافقت می نمایند که روابط سیاسی و قونسولی
خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی ادامه دهند هر یک از
طرفین متعاهدین نسبت به نمایندگان سیاسی و قونسولی یکدیگر مطابق اصول و
معمول حقوق بین المللی رفتار خواهد نمود و در هر حال به شرط معامله
متقابله رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد که نسبت به نمایندگان
سیاسی و قونسولی دولت کامله الوداد معمول می شود.
ماده سوم - طرفین متعاهدین موافقت می نمایند اختلافاتی را که بین آنها به
ظهور می رسد و تصفیه آنها به طور دوستانه در مدت مناسبی به وسائل سیاسی
عادی ممکن نگردد به طرز مسالمت کارانه تصفیه نمایند طرفین در هر مورد حق
تعیین طرزی را که به نظر آنها موافق تر می رسد با موافقت نظر خاص طرف
متعاهد برای خود محفوظ می دارند و نیز طرفین موافقت دارند که عنداللزوم با
وجود مقرراتی که مذکور شد اگر طرفین به یک فرمول عمومی که جامعه ملل
توصیه می نماید ملحق گردند فرمول مزبور را برای تصفیه تمام اختلافاتی که با
آنها متناسب است اعمال نمایند.
ماده چهارم - این عهدنامه تصویب و مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه
به عمل خواهد آمد این عهدنامه به محض مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا
گذاشته می شود. بنا علیهذا اختیارداران طرفین که کاملا بدین امر مجاز
می باشند این عهدنامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند - تهران 5
سپتامبر 1929
(مهدیقلی ) (ژولیودانئو)
پروتکل اختتامیه - در موقع امضای عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولتین
ایران و ایتالیا اختیارداران امضاکننده این پروتکل اظهار ذیل را که جز
لایتجزای خود عهدنامه می باشد نمودند. دولتین متعاهدتین این حق را برای خود
محفوظ می دارند که پس از آنکه ده سال از مبادله نسخ مصوبه عهدنامه مودت
گذشت مقررات ماده 3 عهدنامه مزبوره را مجددا تحت مطالعه قرار دهند.
در تهران 5 سپتامبر 1929 (مهدیقلی ) (ژولیودانئو)
اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولتین ایران و ایتالیا به شرح فوق در
جلسه 14 اردیبهشت ماه 1309 داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/02/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :