جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی در جلسه 14 اردیبهشت ماه 1309 عهدنامه
مودت بین دولتین ایران و هلند که مشتمل بر چهار ماده و یک پروتکل
اختتامیه و در تاریخ 21 اسفند ماه 1308 (12 مارس 1930) منعقد شده است
تصویب نموده و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه 14
اردیبهشت ماه 1309 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
عهدنامه مودت بین دولتین ایران و هلند
اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یک طرف و علیاحضرت ملکه هلند از طرف دیگر
چون به تحکیم روابط دوستی قدیمی بین مملکتین مایل می باشند به انعقاد
معاهده نامه مودت تصمیم نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را معین
نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب میرزا محمدعلیخان فرزین وزیر امور خارجه
علیاحضرت ملکه هلند مسیو لیندرت پیه ترژون دودکر شارژدافر هلند در تهران
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه های خود که آنها را صحیح و معتبر
یافتند در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - بین دولتین ایران و هلند و اتباع مملکتین صلح خلل ناپذیر و
دوستی صمیمانه دائمی برقرار خواهد بود.
ماده دوم - دولتین متعاهدین موافقت می نمایند که روابط سیاسی خود را بر
طبق اصول و معمول حقوق بین المللی ادامه داده و متفقند نسبت به نمایندگان
سیاسی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله
متقابله مطابق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی رفتار خواهد شد و در هر
حال رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی
دولت کامله الوداد می شود.
ماده سوم - طرفین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در
موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا کلیه عهود
و قراردادهایی که بعدا منعقد خواهد گردید منجمله راجع به ماده دوم این
عهدنامه به ظهور برسد و به وسایل سیاسی عادی در مدت متناسبی به طور
دوستانه تصفیه آن ممکن نشده باشد به حکمیت رجوع نمایند.
این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا
راجع به اجرای عهود و قراردادهای مذکور می باشد نیز اعمال خواهد گردید حکم
محکمه حکمیت برای طرفین الزام آور است .
برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضای یکی از طرفین
متعاهدین به ترتیب ذیل تشکیل خواهد شد:
در ظرف سه ماه از تاریخ تبلیغ تقاضا هر یک از طرفین متعاهدین یک حکم که
ممکن است از اتباع خودش یا اتباع مملکت ثالثی انتخاب گردد تعیین خواهد
نمود.
اگر در انقضا مدت سه ماه مزبور دولت مدعی علیها حکم خود را انتخاب ننموده
باشد انتخاب حکم مزبور بنا به تقاضای دولت مدعی از طرف رییس دیوان داوری
دائمی بین المللی از بین اتباع دولت مدعی علیها به عمل خواهد آمد در ظرف
مدت دو ماه دیگر (بعد از مدت سه ماهه مذکور) طرفین راجع به مضمون قرارنامه
حکمیت توافق نظر حاصل و موضوع اختلاف را به محکمه حکمیت ارجاع و صلاحیت
محکمه را معین و موارد اختلاف را مشخص و طریقه ای که باید برای تسویه امر
اتخاذ شود تعیین می نمایند چنانچه مدت دو ماه مزبور منقضی و طرفین راجع به
قرارنامه حکمیت موافقت ننمایند ترتیب دادن آن به محکمه محول خواهد شد که
دولت مدعی به آن مراجعه می نماید.
اگر حکمین در ترتیب دادن قرارنامه در ظرف مدت دو ماه از تاریخی که این امر
به عهده محکمه حکمیت محول شده به حصول توافق نظر نائل نشوند و یا نتوانند
اختلاف را در ظرف مدت متناسبی که باید در نظامنامه طرز حکمیت قید شده باشد
تسویه نمایند طرفین متعاهدین با موافقت نظر به یکدیگر حکم دیگر معین
خواهند کرد ولی این در صورتی است که موافقت نکرده باشند که متفقا بیش از
یک حکم انتخاب ننمایند این حکم ها باید از اتباع یک یا چند دولت ثالث
باشند چنانچه طرفین در انتخاب حکم ها با حکم مذکور در ظرف مدت دو ماه از
تاریخی که تقاضای تعیین آن حکم یا حکم ها به عمل آمده موافقت حاصل نمایند
طرفین مشترکا یا در صورتی که در ظرف دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی
از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رییس
دیوان داوری دائمی بین المللی تقاضا خواهد نمود که سه حکم ثالث یا حکم
ثالث را از اتباع دولت ثالثی معین نماید با موافقت طرفین ممکن است صورتی
از ممالک ثالثی که رییس دیوان داوری دائمی بین المللی باید حکم یا حکمهای
ثالث را منحصرا از اتباع آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد.
طرفین می توانند راجع به تعیین سه حکم یا یک حکم ثالث برای مدت معینی قبلا
بین خود قراری بدهند در صورتی که مبادرت به تعیین سه یا یک حکم ثالث لازم
شود و قراری بین طرفین راجع به طرز عملی که باید بعد از تعیین حکم یا
حکمهای مزبور اتخاذ شود داده نشده باشد سه حکم متفقا و در صورتی که فقط
یک حکم ثالث باشد منفردا به دو حکم اولیه ملحق شده و محکمه ای که به این
نحو تشکیل شده طرز عمل خود را معین کرده و به تسویه اختلاف اقدام می نماید.
کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آرا اتخاذ می شود.
برای هر اختلاف دیگری غیر از موارد اجرا یا تفسیر عهود یا قراردادها که
ممکن نشده باشد به صورت رضایت بخش از مجرای عادی سیاسی حل و تسویه گردد
طرفین متعاهدین به احترام تعهداتی که به عنوان عضویت در جامعه ملل دارند
موافقت می نمایند که جز به ترتیبات مسالمت آمیز برای تسویه امر تشبث
ننمایند و در هر مورد به وسیله قرارنامه مخصوصی طرز عملی را که به نظر
آنها مناسبتر از همه باشد معین خواهند نمود. به علاوه طرفین متعاهدین
موافقت دارند که وقتی هر دو به قرارداد عمومی حکمیت مورخه 26 سپتامبر
1928 یا پروتکل مربوطه به صلاحیت اجباری دیوان داوری دائمی بین المللی
مورخه 16 دسامبر 1920 ملحق بشوند مواد قرارداد عمومی و پروتکل مذکور با
وجود مقررات این ماده در موقع مجرا می شود.
ماده 4 - پس از تصویب این عهدنامه نسخ مصوبه آن هر چه زودتر مبادله خواهد
شد و یک ماه بعد از مبادله اسناد تصویب شده به موقع اجرا گذاشته می شود
بنا علیهذا اختیارداران طرفین این عهدنامه را امضا و به مهر خود ممهور
نمودند.
تهران - 12 مارس 1930 (21 اسفند 1308 شمسی )
امضا - فرزین امضا - دکر
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولتین ایران و هلند
اختیارداران امضاکننده ذیل این اظهارات را که جزو لایتجزای عهدنامه می باشد
نمودند.
نسبت به ماده 3 طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می دارند که در
انقضا مدت ده سال از تاریخ مبادله نسخ مصوبه این عهدنامه در مقررات ماده
3 تجدید نظر نمایند چنانچه یکی از طرفین متعاهدین 6 ماه قبل از انقضا مدت
مزبور عدم میل خود را نسبت به بقای ماده 3 اعلام بدارد ماده مزبور در موقع
انقضا مدت ده سال مذکور از اعتبار ساقط خواهد شد ولی در صورتی که چنین
اعلامی به عمل نیاید ماده مزبور برای مدت پنج سال دیگر مجری خواهد ماند و
به همین نحو پنج سال به پنج سال مداومت خواهد داشت .
تهران - 12 مارس 1930 (21 اسفند 1308 شمسی )
امضا - فرزین
امضا - دکر
اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولتین ایران و هلند به شرح فوق در جلسه
14 اردیبهشت ماه 1309 داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/02/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :