جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


ماده اول - از اول مرداد ماه 1309 سهم بلدیه ها که از محل مالیات راه
تادیه می شده به استثنای مبلغی که در ماده 2 مذکور است بر اعتبار راهسازی
اضافه می شود.
تبصره 1 - صرفه جوییهای سابق بلدیه هر محل تا تاریخ اول مرداد 1309
اختصاص به بلدیه همان محل خواهد داشت .
تبصره 2 - صدی دو بودجه 1308 کلیه بلدیه ها که برای اجرت مهندسی بلدی
تخصیص داده شده است و همچنین صرفه جوییهای صدی دو تا اول مرداد 1309 به
اختیار وزارت داخله گذاشته خواهد شد که کماکان اجرت مهندسین را از این
محل پرداخت نماید.
تبصره 3 - عوائد مالیات مستغلات هر محل و سهمی بلدیه ها از مالیات
ذبایح و همچنین عوائد سینماها و نمایشها مطابق قوانین مربوطه کماکان
اختصاص به بلدیه همان محل خواهد داشت .
ماده دوم - مبلغ پانصد هزار تومان در هر سال از عوائد مالیات راه برای
تعمیرات و اصلاحات اساسی تهران و مبلغ سیصد هزار تومان برای اصلاحات و
تعمیرات اساسی سایر شهرها و قصبات تخصیص داده می شود.
ماده سوم - اداره کردن امور بلدی هر محل در حدود وظایفی که در
نظامنامه مذکوره در ماده 5 مقرر خواهد شد بر عهده انجمن و اداره بلدی
همان محل است .
ماده چهارم - رییس اداره بلدیه که از طرف وزارت داخله معین می شود
مسئول اجرای دستور بلدی است که از طرف دولت و انجمن بلدی تصویب شده باشد.
ماده پنجم - انجمن بلدی هر محل از نمایندگان طبقات تجار و اصناف و
مالکیت (اعم از مالکین مستغلات و مالکین املاک مزروعی ) آن شهر و یا قصبه
تشکیل خواهد شد. عده اعضا انجمن بلدی در پایتخت و سایر شهرها و قصبات بر
حسب مقتضیات محل از شش تا دوازده نفر خواهد بود. شرایط انتخاب کنندگان و
انتخاب شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدی اعضا انجمن و سایر وظائف آنها
مطابق نظامنامه ای که به تصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی خواهد رسید
معین خواهد گردید.
ماده ششم - مجلس شورای ملی به انجمن های بلدی اجازه می دهد که برای
تامین مصارف بلدی هر محلی راجع به تنظیفات و روشنایی و تعمیرات و
احتیاجات صحی و معارفی بلدی و امثال آن عوارض محلی وضع نماید.
طرز وضع عوارض مزبوره به این نحو خواهد بود که انجمن بلدیه هر محل عوارضی
را که برای تامین مقاصد مذکوره در فوق لازم می داند توسط رییس بلدی محل به
وزارت داخله پیشنهاد خواهد نمود و پس از موافقت هیات دولت به موقع اجرا
گذارده خواهد شد.
ماده هفتم - قانون بلدیه مصوب 1325 و قوانینی که با این قانون مباینت
دارد ملغی است .
ماده هشتم - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده می شود و وزارت
داخله مامور اجرای آن خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سی ام اردیبهشت ماه یک هزار و
سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/02/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :