جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


ماده اول - محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در ممالک خارجه همان
اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین مملکتی که در آنجا تنظیم
شده دارا می باشند مشروط به اینکه :
اولا - اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیا - مفاد آنها مخالف با قوانین ایران نباشد.
ثالثا قوانین مملکتی که اسناد در آنجا تنظیم شده اسناد تنظیم شده در
ایران نیز معتبر بداند.
رابعا - نماینده قونسولی ایران در مملکتی که سند در آنجا تنظیم شده و
یا نماینده قونسولی مملکت مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق
قوانین محل تنظیم خود تنظیم یافته است .
ماده دوم - هر گاه موافقت سند با قوانین محل تنظیم خود به توسط
نماینده قونسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد.
قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که در تهران وزارت امور
خارجه و در خارج از تهران حکام ایالات و ولایات امضای نماینده قونسولی
خارجه را تصدیق کرده باشند.
ماده سوم - مواد (291) و (292) قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب رمضان و
ذیقعده 1329 هجری و مواد (185) و (186) اصول محاکمات حقوقی اصلاح شده به
موجب ماده واحده نسخ می شود.
چون به موجب قانون مصوب 28 فروردین ماه 1309 (وزارت عدلیه مجاز است کلیه
لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب
کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل
نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را
تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا
قانون اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه مشتمل بر سه ماده که در تاریخ
هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/04/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :