جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده 1 - تاسیس اطاقهای تجارت در مراکز تجارتی مهم مملکت بر حسب
تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی به تصویب دولت واقع می شود.
ماده 2 - عده اعضای اطاق تجارت به تعیین وزارت اقتصاد ملی بر حسب
اهمیت هر محل از شش تا پانزده نفر است .
ماده 3 - عضویت اطاق تجارت افتخاری است .
ماده 4 - مدت عضویت اعضا اطاق تجارت سه سال است و هر سال یک ثلث اعضا
تجدید می شود - در بدو تاسیس اطاق تجارت اعضایی که در آخر سال اول و سال
دوم باید خارج شوند به حکم قرعه تعیین خواهند شد.
ماده 5 - انتخابات اعضا اطاق تجارت اعم از اینکه کلا واقع شود یا بعضا
دو درجه است به ترتیبی که در مواد آتیه مقرر می گردد.
ماده 6 - تجاری که بر حسب مقررات ماده 9 حق انتخاب دارند معادل سه
برابر عده لازمه از بین تجاری که موافق ماده 10 واجد شرایط انتخاب شدن
می باشند به رای مخفی جمعی به اکثریت نسبی انتخاب می نمایند دولت از بین
منتخبین اعضا اطاق تجارت را تعیین خواهد نمود.
ماده 7 - وزیر اقتصاد ملی یا نماینده او حق حضور در جلسات و شرکت در
مذاکرات و تصمیمات اطاقهای تجارت را دارد در هر جلسه که وزیر حضور داشته
باشد ریاست افتخاری را دارا خواهد بود.
ماده 8 - هر اطاق تجارت می تواند به اندازه لزوم مستخدمین موظف از منشی
و غیره داشته باشد مستخدمین مزبور ممکن است بر حسب تقاضای اطاق تجارت با
موافقت نظر وزارت اقتصاد ملی از بین مستخدمین دولت در صورت موافقت نظر
وزارتخانه های مربوطه آنها انتخاب شوند.
در حق انتخاب عضویت
ماده 9 - تجار و شرکتها و موسسات تجارتی که حائز شرایط ذیل باشند
می توانند در انتخاب اعضا اطاق تجارت شرکت نمایند:
الف - اسم آنها در دفتر مالیات بر شرکتها و تجارت حوزه انتخابیه ثبت
باشد.
ب - محکوم به ارتکاب جنحه و جنایت نباشند.
ج - متوقف و ورشکست به تقصیر نباشند و یا اگر سابقا ورشکست شده اند
مطابق قانون اعاده اعتبار نموده باشند.
د - تحت قیمومت نباشند.
ه - در حوزه اطاق تجارت مقیم باشند.
تبصره - هر شرکتی دارای یک رای است که از طرف نماینده رسمی آن شرکت
در هر حوزه انتخابیه اطاق تجارت که شعبه دارد داده خواهد شد و هیچ تاجری
هم نمی تواند در تحت هیچ عنوانی بیش از یک رای داشته باشد شرکتهای سهامی
قانونی دارای دو رای خواهند بود.
ماده 10 - کسانی می توانند به عضویت اطاقهای تجارت انتخاب و تعیین شوند
که دارای شرایط ذیل باشند:
الف - سن کمتر از سی سال نباشد.
ب - تبعه ایران باشد.
ج - در حوزه اطاق تجارت اقامت داشته باشد.
د - اسم آنها در دفتر مذکور در ماده 13 ثبت باشد.
ه - محکوم به جنحه و جنایت نباشد.
و - ورشکست نباشند یا اگر هم سابقا ورشکست شده اند مطابق قانون اعاده
اعتبار کرده باشند.
ز - مدت پنج سال به نام خود تجارت کرده در موقع انتخاب نیز مشغول
باشند.
ح - دارای جواز تجارت باشند.
ط - سواد خواندن و نوشتن فارسی را داشته باشند.
تبصره - نماینده رسمی هر تجارتخانه مشمول قید به نام خود نبوده و حق
دارد انتخاب گردد.
ماده 11 - تجار متوقف در مدت توقف از حق عضویت اطاقهای تجارت محروم
می باشند.
در ترتیب انتخابات
ماده 12 - قبل از شروع به انتخابات اعضا اطاق تجارت در هر محل
کمیسیونی تحت ریاست حاکم مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد ملی و عدلیه و
مالیه محل هر کدام یک نفر و پنج نفر از معاریف تجار محل تشکیل می شود و
این کمیسیون با رعایت مفاد مقررات ماده 9 اسامی تمامی تجار و شرکتهای محل
را که حق انتخاب دارند تنظیم خواهد کرد.
ماده 13 - اسامی تجار و شرکتها که به ترتیب فوق معین شده در دفتر
مخصوص ثبت و قبل از شروع به انتخابات برای مدت پنج روز در چندین مرکز
تجارتی به معرض مراجعه تجار گذارده می شود که اگر اسم کسی از قلم افتاده
باشد یا اسم کسی که استحقاق رای دادن ندارد در آن ثبت باشد بتوانند بر آن
اعتراض نمایند اعتراض باید کتبی و با امضا باشد در صورتی که اعتراض کننده
به تصمیم کمیسیون قانع نشود حق خواهد داشت به وزارت اقتصاد ملی مراجعه و
شکایت کند و نظر وزارت اقتصاد ملی قاطع خواهد بود.
ماده 14 - همین که دفتر مذکور در ماده 13 تنظیم شد اعلانی از طرف حکومت
محل منتشر می شود که حاوی مطالب ذیل خواهد بود:
1 - محل و اوقاتی که تجار می توانند به مدلول ماده 13 به دفتر
سابق الذکر مراجعه نمایند.
2 - ایام و محلی که برای گرفتن شکایات و رسیدگی به آنها بر طبق ماده
15 مقرر می شود.
3 - روز و محل و اوقات رای دادن .
4 - عده اشخاصی که باید انتخاب شوند.
ماده 15 - پس از انقضای مدت مذکوره در ماده 13 کمیسیون انتخابات به
اعتراضات وارده رسیدگی کرده در ظرف پنج روز نظر خود را اتخاذ و بر طبق آن
دفتر اسامی را تصحیح خواهد کرد.
ماده 16 - مدت اخذ آرا از پنج روز بیشتر نخواهد بود در این مدت تجاری
که اسامی آنها در دفتر مذکوره در ماده 15 ثبت است در اوقات و محل معین در
اعلان مذکور در ماده 14 حاضر شده پس از امضا یا مهر دفتر در مقابل اسم خود
رای خود را در صندوق انتخابات خواهند انداخت .
ماده 17 - پس از انقضای مدت اخذ آرا کمیسیون انتخابات در ظرف مدتی که
زاید از ده روز نخواهد بود استخراج آرا نموده نتیجه انتخابات و اسامی
منتخبین را به وزارت اقتصاد ملی ارسال خواهد داشت .
ماده 18 - مدت عملیات انتخابات از تاریخ اعلان انتخابات تا تاریخ اعلان
اسامی اعضا اطاق تجارت از دو ماه نباید تجاوز نماید.
ماده 19 - از میان منتخبین درجه اول که به ترتیب مقررات فوق معین
شده اند هیات دولت اعضا اطاق تجارت را در درجه دوم انتخاب و اسامی آنها را
اعلان خواهد کرد.
ماده 20 - اعضایی که سه ماه بدون عذر موجه در جلسات رسمی اطاق تجارت
حاضر نشوند با موافقت اطاق تجارت از طرف وزیر اقتصاد ملی مستعفی محسوب
می شوند.
ماده 21 - هر یک از اعضا اطاق تجارت که به عنوان جنحه یا جنایت مورد
تعقیب جزایی واقع شود تا ختم محاکمه موقتا از حضور در جلسات اطاق تجارت
محروم خواهد بود.
ماده 22 - هر گاه عضوی به واسطه عملیات تجارتی یا اقدامات دیگری مورد
عدم اعتماد واقع شود اطاق تجارت می تواند انفصال او را از عضویت از وزارت
اقتصاد ملی تقاضا نماید، لکن تقاضای اطاق تجارت و تصمیم وزارت اقتصاد ملی
باید موجه و مدلل باشد.
ماده 23 - در طی هر سال هر گاه به واسطه استعفا یا فوت یا به مقتضای
مواد 21 و 22 در اعضا اطاق تجارت کسر پیدا شود هیات دولت عوض او را از
منتخبین درجه اول همان سال تعیین خواهد نمود و مدت عضویت این اعضا همان
بقیه مدت عضویت اعضا خارج شده خواهد بود.
ماده 24 - کسانی که به واسطه انقضای مدت یا استعفا از عضویت اطاق
تجارت خارج می شوند مجددا قابل انتخاب خواهند بود.
وظایف اطاقهای تجارت
ماده 25 - وظایف اطاقهای تجارت به قرار ذیل است :
1 - تهیه و ارسال هر گونه نظریات و اطلاعات راجع به امور تجارتی و
صنعتی که دولت تقاضا نماید.
2 - اظهار نظر راجع به اوضاع تجارتی و صنعتی حوزه خود با ذکر وسائل
اصلاح و توسعه آن و تقدیم راپورتهای جامع سالیانه راجع به جریان امور
تجارتی حوزه و عملیات و محاسبات سالیانه خود به وزارت اقتصاد ملی .
3 - اظهار نظر راجع به اصلاحاتی که باید در کلیه قوانین تجارتی به عمل
آید مخصوصا نسبت به تعرفه های گمرکی .
4 - تاسیس دفتر اطلاعات و نشر مجلات و احصاییه های تجارتی .
5 - تنظیم تعرفه اسامی تجار و مختصات تجارتی آنها.
6 - مساعدت با دولت در پیشرفت اقدامات اقتصادی .
7 - انجام وظایفی که به موجب نظامات یا قوانین علیحده از طرف دولت به
عهده آنها واگذار می شود.
ماده 26 - نظریات اطاقهای تجارت مخصوصا راجع به مسائل ذیل لدی الاقتضا
از طرف وزارت اقتصاد ملی خواسته می شود:
1 - در باب وضع یا تغییر و اصلاح قوانین مربوطه به تجارت و اقتصاد.
2 - راجع به مسائل مربوطه به بورس و بانک و صرافی و دلالی و عمل بیمه
و ترتیب دفاتر تجار و دلالها.
3 - راجع به نمایشگاه های تجارتی .
4 - قدغن موقتی از حمل و نقل امتعه به خارجه و از خارجه به داخله و
اظهار نظر در تزیید و اصلاح صادرات .
5 - اصلاح و ترقی وسائل حمل و نقل .
6 - تهیه وسائل توسعه و اصلاح امور صنعتی .
7 - امتیازات تجارتی .
ماده 27 - رای اطاقهای تجارت مشورتی و از لحاظ صلاح اندیشی است و دولت
در اجرای تصمیمات اطاقهای تجارت همیشه مخیر می باشد مطالبی که دولت به
آنها رجوع می کند اگر مربوط به منافع محلی است فقط به اطاق تجارت آن محل و
اگر عام المنفعه است از تمام اطاقهای تجارت استشاره می شود.
ماده 28 - بودجه اطاقهای تجارت از محل های ذیل تامین می شود:
1 - عوارضی که به نام اطاق تجارت از تجار گرفته خواهد شد و آن معادل
است با صدی نیم مالیاتی که هر تاجر به عنوان جواز به دولت می دهد.
2 - حق الزحمه ای که اطاق های تجارت در مقابل انجام خدمات معینه با
تصویب دولت اخذ می نمایند.
3 - منافع موسساتی از قبیل مجله و امثال آن که اطاق تجارت تاسیس
نماید.
4 - وجوهی که اعضا اطاق تجارت یا سایر تجار به طور دلخواه به اطاق
تجارت می پردازند.
ماده 29 - هر اطاق تجارت بودجه عایدات و مخارج خود را از حقوق اعضا و
اجزا و کرایه محل و مخارج موسسات تابعه و غیره تنظیم نموده و پس از تصویب
وزارت اقتصاد ملی اعلام و به موقع اجرا می گذارد.
ماده 30 - اطاقهای تجارت می توانند پس از وضع مخارج مصوبه مازاد عایدات
مختلفه خود را برای مخارج فوق العاده و پیش بینی نشده ذخیره نمایند.
مواد مختلفه
ماده 31 - اطاقهای تجارت به وسیله جراید یا لوایح و مجلات مخصوص به خود
صورت کامل مذاکرات جلسات خویش و یا خلاصه از آن را برای اطلاع عامه منتشر
می نمایند به علاوه در آخر هر سال و منتهی تا دو ماه از سال بعد گذشته
راپورت عملیات و وضعیت بازار و صورت خلاصه عایدات و مخارج خود را نیز باید
به اطلاع عموم برساند فقط مطالبی که از طرف دولت و یا خود اطاق تجارت
مکتوم بودن آنها لازم دانسته شود انتشار نمی یابد.
ماده 32 - ترتیب انتخاب هیات رییسه و وظائف آنها، حضور و غیاب اعضا و
عده جلسات و غیره در ضمن نظامنامه مخصوص از طرف وزارت اقتصاد ملی تعیین
خواهد شد.
ماده 33 - اطاقهای تجارت می توانند در مسائلی که مربوط به وظایف آنها
می شود برای کسب اطلاع مستقیما با وزارتخانه ها و ادارات دولتی رسما مکاتبه
نمایند لکن راپورت های سالیانه اطاق های تجارت و پیشنهاد و نظریات آنها
نسبت به مسائل مختلفه اقتصادی و همچنین صورت جمع خرج آنها منحصرا باید به
وزارت اقتصاد ملی ارسال شود.
ماده 34 - دولت می تواند بر حسب پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی هر یک از
اطاقهای تجارت را منحل نماید مشروط بر اینکه بلافاصله اعلان تجدید انتخابات
را منتشر و منتهی در ظرف سه ماه از تاریخ اعلان انحلال اطاق تجارت جدید را
مفتوح سازد. در مدت انحلال هر یک از اطاقهای تجارت نگاهداری دفاتر و
اثاثیه و دارایی اطاق مزبور به عهده وزارت اقتصاد ملی است .
ماده 35 - وزارت اقتصاد ملی مامور اجرای این قانون است .
این قانون که مشتمل بر سی و پنج ماده است در جلسه دهم مهر ماه یک هزار و
سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/07/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :