جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره3558 /43/1359
وزارت دادگستری
لایحه قانونی راجع به تشکیل هیئت تشخیص برای رسیدگی به پرونده های مربوط به موادمخدرکه درجلسه مورخ 28/2/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد. ل

ماده 1 ـ بوزارت دادگستری اجازه داده می شودیک هیئت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی وارجاع پرونده های مربوط بموادمخدرکه تاکنون درباره آنها حکم صادرنشده است به دادسرای انقلاب یادادسرای عادی تشکیل دهد.
ماده 2 ـ هیئت تشخیص صلاحیت میتواند علاوه برآنچه درآئیننامه دادگاههاودادسراهای انقلاب مصوب 27/3/58 پیش بینی شده است درمواردی نیز که لازم بداندپرونده های مربوط به اخفاء،حمل،خرید،فروش وپرونده های دیگرموادمخدررابدادگاههای انقلاب ارجاع نماید.
ماده 3 ـ کلیه زندانهای کشورموظف اندمتهمین موادمخدرراازضابطین مربوط تحویل بگیرند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10280
تاریخ تصویب :
1359/02/28
تاریخ ابلاغ :
1359/03/24
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :