جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 3556 4/3/1359
وزارت دادگستری
لایحه قانونی آزادی متهمان ومحکومین به موادمخدربمناسبت سالگرد15 خرداد1342 که درجلسه مورخ 20/2/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده ـ بمناسبت سالگرد15 خردادسال جاری کلیه متهمین ومحکومینی که باتهام داشتن موادمخدراعم ازهروئین ،حشیش ، تریاک ومشتقات آن وموادروان گردان تامیزان پنج گرم هروئین و200 گرم حشیش و50 گرم تریاک ومشتقات آن تحت تعقیب قرارگرفته ویامحکومیت اعم ازقطعی وغیرقطعی یافته اندباشرایط زیرآزادمیگردند:
1 ـ وضع آنها مؤیدندامت واقعی آنها باشد.
2 ـ خودآنها وهمسریاپدرومادرآنها تعهدکتبی بسپارندکه دیگرگرداین خلافکاریها نگردندوگرنه آثارحقوقی وکیفری این بخشودگی ازمیان خواهدرفت .
3ـ ازتاریخ بازداشت آنها تاپانزدهم خردادحداقل 3 ماه گذشته باشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10280
تاریخ تصویب :
1359/02/20
تاریخ ابلاغ :
1359/03/24
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :