جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره 1750 5/3/1359
وزارت آموزش وپرورش لایحه قانونی راجع به تشکیل شورایعالی هماهنگی آموزش فنی وحرفه ای کشوروآئین نامه اجرائی شورای مزبورکه درجلسه مورخ 20/2/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده ـ به شورائی مرکب ازوزراءوکارشناسان ارشدوزارتخانه های آموزش وپرورش ،فرهنگ وآموزش عالی ،کاروامواجتماعی ،کشاورزی وامورروستایی ،بهداری وبهزیستی وسازمان برنامه وبودجه اجازه داده میشودکه مشکلات ومسائل آموزشی فنی وحرفه ای کشورراموردبررسی قرارداده ،هماهنگی لازم راازنظربرنامه ها واستفاده کامل ازامکانات ایجادنماید.خطوط اصلی وسیاستهای آموزش فنی وحرفه ای کشورتوسط این شورا تعیین وتصمیمات متخذه برای کلیه دستگاههای زیربط لازم الاجراخواهد بود.
تبصره ـ آئین نامه اجرائی شورایعالی هماهنگی آموزش فنی وحرفه ای کشورکه پیوست این لایحه قانونی میباشدبتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است .آئین نامه اجرائی شورایعالی هماهنگی آموزش فنی وحرفه ای
1ـبمنظورهماهنگ ساختن فعالیتهای آموزش فنی وحرفه ای متمرکز دوزارتخانه های مختلف ومؤسسات بخش دولتی واستفاده کامل ازامکانات وسرمایه گذاریهای مادی ونیروی انسانی کشوروتعیین خط مشی ها وسیاستهای کلی وهماهنگی ونظارت دربرنامه ریزیهای مربوط وفراهم نمودن امکان ارزشیابی ونظارت دقیق برآموزشهای فنی وحرفه ای که دراین طرح شورایعلی هماهنگی نامیده میشوددرنخست وزیری تشکیل میگردد.
2 ـ ترکیب شورایعالی هماهنگی :
ـ وزیرآموزش وپرورش
ـ وزیرفرهنگ وآموزش عالی
ـ وزیرکشاورزی وعمران روستایی
ـ وزیر کارواموراجتماعی
ـ وزیربهداری وبهزیستی
ـ وزیرمشاورورئیس سازمان برنامه وبودجه
ازهریک ازوزارتخانه های فوق الذکریکنفرازافرادبصیرومطلع درامرآموزش فنی وحرفه ای برای مدت 2 سال به معرفی وزیرمربوط به عضویت شورایعالی هماهنگی پذیرفته میشود.
1/2ـ بتناسب موضوعاتیکه درجلسات شورایعالی مطرح میشوددرصورت لزوم ازوزرای وزارتخانه های دیگرنیزدعوت به عمل خواهدآمد. درآنصورت وزیردعوت شده نیزدارای حق رای خواهدبود و بعنوان عضوموقت شوراتلقی میشود.
2/2ـ ازبین اعضایکنفربه پیشنهادشورایعالی وتصویب نخست وزیربه ریاست شورابرگزیده میشود.
3 ـ وظایف شورایعالی هماهنگی :شورایعالی هماهنگی مستقل ازهریک ازوزارتخانه هائیکه درامرآموزش فنی وحرفه ای فعالیت دارنددارای وظایف زیراست :
ـ تحقیق وبررسی
ـ ایجادهماهنگی دراموربرنامه ریزیها
ـ تعیین سیاستها وخط مشی های اجرائی
ـ تائیدوتوجیه اعتبارات
ـ ارزشیابی ونظارت
ـ تصویب آئیننامه ها واساسنامه ها ومقررات مربوط به آموزشهای فنی وحرفه ای .
1/3ـ شورایعالی هماهنگی برامورشوراهائیکه درکلیه زمینه های مختلف آموزش فنی وحرفه ای فعالیت دارندنظارت خواهدنمودودرصورت لزوم جایگزین آنها خواهدگردید.
4 ـ تشکیلات سازمانی شورایعالی هماهنگی .
شورایعالی هماهنگی دارای دبیرخانه ای خواهدبود که سازمان وتشکیلات وآئیننامه های اجرائی آن باتوجه به وظایف مندرج درماده 3 این طرح تهیه وپس ازتصویب شورایعالی هماهنگی بمرحله اجراءدرخواهدآمد.
5 ـ منابع مالی واعتباری شورا. بودجه واعتبارات آموزشهای فنی وحرفه ای وزارتخانه ها ،سازمانها ،مؤسسات وشرکتهای دولتی ازطریق شورایعالی هماهنگی توجیه وپس ازتائیدجهت تصویب وتامین به سازمان برنامه وبودجه ارسال خواهدشد.
1/5ـ شورایعالی میتواندبتناسب نیازهای هروزارتخانه درصورت لزوم حداکثرتا20% اعتبارات مصوب راجابجا نموده وجهت اجراءبه وزارتخانه ها ومؤسسات ذیربط ابلاغ نماید.
2/5ـ اعتبارات مربوط به هزینه های جاری وسازمانی وتحقیقاتی ازطرف شورایعالی پیشنهادودربودجه نخست وزیری منظورخواهدگردید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10280
تاریخ تصویب :
1359/02/20
تاریخ ابلاغ :
1359/03/24
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :