جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره 83854 28/2/1359
وزارت بهداری وبهزیستی
لایحه قانونی راجع به انتقال بیمارستان مسیحی قروه به وزارت بهداری وبهزیستی وتبدیل وضع استخدامی کارکنان بیمارستان مزبور به رسمی طبق ضوابط قانون استخدام کشوری که در جلسه مورخ 30/1/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده ـ به وزارت بهداری و بهزیستی اجازه داده میشود بیمارستان مسیحی قروه را بطور رایگان با کلیه کارکنان ووسایل واموال و ساختمان وداراییها وغیره انتقال و تحویل گرفته وکارکنان آنراطبق ضوابط قانون استخدام کشوری و به ترتیب مقرر درآیین نامه اجرایی ماده 150 قانون مذکور به رسمی تبدیل نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10280
تاریخ تصویب :
1359/01/30
تاریخ ابلاغ :
1359/03/24
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :